De Bit­Coin Bub­ble

Ik ben wel eens ie­mand te­gen ge­ko­men die erg ge­char­meerd is van de meest uit­een­lo­pen­de en bui­te­nis­si­ge sa­men­zwe­rings­the­o­rie­ën. De­ze man heeft bij­voor­beeld goud in huis om­dat dit – mocht ooit de be­scha­ving ge­heel in bon­ken stor­ten – dan nog steeds een va­li­de be­taal­mid­del zou zijn. Naast dit edel­me­ta­len vang­net be­schikt de­ze voor­zie­ni­ge me­neer ook over Bit­Coins.

Nu kan ik veel heb­ben maar sa­men­zwe­rings­the­o­rie­ën ho­ren daar niet bij. Ze no­pen de mens tot in­fa­me ge­dach­ten over de we­reld om hem heen en ze zijn een ster­ke dri­ve tot het ne­men van fou­te be­slis­sin­gen en het en­ter­tai­nen van dom­me aan­na­mes.

Eén van die dom­me aan­na­mes be­treft het ver­wach­te on-con­di­ti­o­ne­le waar­de­be­houd van goud. Ik kan me na­me­lijk niet voor­stel­len dat een edel­me­taal zon­der veel prak­ti­sche toe­pas­sin­gen* in een (zeg maar) post-apo­ca­lyp­ti­sche we­reld haar waar­de als trans­ac­tie­mid­del zou be­wa­ren. Als de ci­vi­li­sa­tie zo­als wij die ken­nen weg is, dan is over­le­ven nog het eni­ge wat telt. De din­gen die dan be­lang­rijk zijn, zijn eten en be­schut­ting en al­les wat dat kan pro­du­ce­ren. Voor­al het eer­ste – voed­sel – zal met lijf en le­ven wor­den be­schermd en el­ke vorm van voed­sel­pro­duc­tie zal dan ie­ders prio 1 zijn. Mocht je daar­in wil­len mee­de­len zon­der ge­weld te ge­brui­ken, dan zijn es­sen­ti­ë­le vaar­dig­he­den of kri­ti­sche goe­de­ren dé ruil­mid­de­len waar­mee je iets los krijgt. En een stuk­je land is ook niet on­han­dig. Goud, daar­en­te­gen, is dan vol­strekt waar­de­loos, want je kunt het niet eten. Je hebt er dus he­le­maal geen bips aan, ten­zij je ie­mand treft die bling be­lang­rij­ker vindt dan over­le­ven.

De twee­de ze­perd be­treft de Bit­Coin. Dat is een ima­gi­nai­re munt – zo­als al­le va­lu­ta in prin­ci­pe ima­gi­nair zijn – maar dan een­tje die door geen en­ke­le gro­te-men­sen eco­no­mie wordt ge­dra­gen. De Bit­Coin is vol­le­dig spe­cu­la­tief en is voor 100% af­han­ke­lijk van de nuk­ken van han­de­la­ren en – al zal geen en­ke­le BC-adept dat ooit toe­ge­ven – na­ve­nant ma­ni­pu­leer­baar. Dat je er mo­men­teel mee kunt be­ta­len is leuk mee­ge­no­men, maar dat kan op elk mo­ment af­ge­lo­pen zijn. Met de Bit­Coin loop je dus twee ze­ke­re ri­si­co’s: ten eer­ste kan de koers bin­nen en­ke­le se­con­den tot het equi­va­lent van €0,- per stuk zak­ken, om­dat er geen re­ge­ring of cen­tra­le bank is die dat ding ga­ran­deert. (Dat is met mijn €uro dus an­ders.) Ten twee­de kan de markt die dat ding ac­cep­teert op elk mo­ment be­slui­ten dat de Bit­Coin niet meer geldt. Dan zit je daar dus, met je waar­de­lo­ze Bit­Coins.

Als je de twee bo­ven­staan­de din­gen com­bi­neert dan wordt het nog leu­ker. Als de maat­schap­pij om de een of an­de­re re­den om­valt, dan is ook de he­le di­gi­ta­le in­fra­struc­tuur waar­van de Bit­Coin af­han­ke­lijk is weg. Zon­der wer­ken­de com­pu­ters, stroom of in­ter­net be­staat er geen en­ke­le Bit­Coin. Zo sim­pel is dat. Ik zou de me­neer uit de eer­ste ali­nea dus met klem wil­len aan­ra­den om zijn tijd en moei­te niet in goud of Bit­Coins (of wel­ke an­de­re hip­pe Cryp­to-munt dan ook) te stop­pen, maar in het le­ren ver­bou­wen van voed­sel, het zui­ve­ren van wa­ter en in het ver­krij­gen van an­de­re le­vens­on­der­steu­nen­de en ‑ver­len­gen­de vaar­dig­he­den, zo­als ja­gen, zelf­ver­de­di­ging, me­disch han­de­len en neu­ken. Want als we ooit een keer­tje ge­dwon­gen te­rug­ke­ren naar het ste­nen tijd­perk, dan heb je daar voor het over­le­ven van de soort veel meer aan.


*) Als we post-apo­ca­ly­tisch zijn dan be­staat er ook geen high-tech meer waar­in goud moet wor­den ver­werkt. De waar­de van goud als grond­stof is af­han­ke­lijk van een in­du­strie die het kan ver­wer­ken.