De Brus­sel­se por­to­kas: 40 mil­joen €uro

Veel mooi­er is het niet te bren­gen dat het Eu­ro­par­le­ment per jaar zo’n 40 mil­joen €uro ver­spij­kert aan een on­dui­de­lij­ke on­kos­ten­ver­goe­ding. Het riekt naar de zwen­del en dat is het wat mij be­treft ook. Als ik dat be­zo­pen ho­ge be­drag om­re­ken, dan is dat per Ne­der­land­se be­las­ting­be­ta­ler – iets meer dan 13 mil­joen stuks – een be­drag van zo’n 3 €uro per jaar. Dat is een aar­di­ge cent als je dat de ge­mid­del­de be­las­ting­be­ta­ler vraagt.

De on­kos­ten­ver­goe­ding be­loopt 4,5 dui­zend €uro per par­le­men­ta­ri­ër per maand en wordt net­to uit­ge­keerd naast het re­gu­lie­re sa­la­ris en het is be­doeld om er de kos­ten van een kan­toor in het thuis­land mee te fi­nan­cie­ren. Sa­men met de rest van Eu­ro­pa zit ik me op dit mo­ment af te vra­gen waar­om de be­zol­di­ging van die gas­ten zo waan­zin­nig hoog moet zijn. Al­leen de on­kos­ten­ver­goe­ding is al ho­ger dan wat me­nig­een als sa­la­ris mag in­cas­se­ren. En dat voor pu­blie­ke func­ti­o­na­ris­sen? De zak­ken­vul­le­rij is rond­uit schan­da­lig.

De­tails zit­ten ach­ter het plaat­je. Een waar­schu­wing is op zijn plaats want fris is het al­le­maal niet. De gra­fiek hier laat zien in welk land er te­gen­stand be­staat te­gen het trans­pa­ran­ter ma­ken van de­ze kos­ten en ver­goe­din­gen. Rood is te­gen, blauw is voor. Dat laat ge­lijk zien in wel­ke re­gio het ge­sjoe­mel het erg­ste moet zijn. Daar­naast zijn het als ik het goed be­grijp voor­al de chris­te­nen die al­les zo ob­scuur mo­ge­lijk wil­len hou­den. De Pav­lov-vraag “waar­om ver­baast me dit niet” ligt voor de hand. Chris­te­nen en Oost-Eu­ro­pe­a­nen, het blij­ven toch spe­ci­a­le ge­val­len.

Het is slecht te be­grij­pen waar­om de geld­ver­slin­ding in Brus­sel en Straats­burg niet snel, ef­fec­tief, de­fi­ni­tief en voor­al zicht­baar wordt aan­ge­pakt. Als men Eu­ro­pa dan zo na aan het hart draagt, waar­om wordt dit soort uit­was­sen dan niet uit­ge­roeid? Dat zou de ge­loof­waar­dig­heid en het be­staans­recht van de Unie zeer ten goe­de ko­men en heel veel gras voor de voe­ten van de po­pu­lis­ti­sche eu­ro­scep­ti­ci weg­maai­en. Ook in ver­band met dat ge-heen-en-weer tus­sen Brus­sel en Straats­burg el­ke maand is de Unie steeds moei­lij­ker te ver­de­di­gen.

We heb­ben een waar­schu­wing ge­kre­gen met het Brexit-re­fe­ren­dum maar het kan nog ver­der fout gaan. De Eu­ro­pe­se kie­zer blijft niet voor eeu­wig zo ver­stan­dig als ze tij­dens de laat­ste paar con­ti­nen­ta­le ver­kie­zin­gen is ge­ble­ken; en waar ze te­gen al­le vrees in niet voor po­pu­lis­tisch rechts is ge­gaan. Geld – en voor­al ook be­las­ting – ligt voor de mees­te men­sen ge­voe­lig. Dat zou het draag­vlak voor de Unie wel eens de­fi­ni­tief kun­nen on­der­gra­ven.