De G20 2017 top in Ham­burg – Wel­co­me To Hell

Het is weer zo ver: het Eu­ro­pe­se Pro­test­le­ger is wak­ker ge­wor­den en heeft haar strijd naar Ham­burg ge­bracht. Los­staand van al­ler­lei ge­voe­lig­he­den over ra­di­ca­le ac­ties en straat­oor­log tus­sen Bur­gers en Staat: het is goed dat er weer eens iets ge­beurt en dat de we­reld­lei­ders die mo­men­teel in Ham­burg on­ze pla­neet ver­kwan­se­len – met mo­ge­lij­ke uit­zon­de­ring van de Fran­se Ma­cron – toch iets mee­krij­gen van het glo­ba­le ver­zet te­gen… de glo­ba­li­se­ring.

Ik ci­teer hier­on­der de Ham­burg­se Ra­di­ka­lin­ski in hun op­roep tot ver­zet. Ik denk ook se­ri­eus dat ie­der­een Duits moet kun­nen le­zen, dus een ver­ta­ling blijft ach­ter­we­ge. (Daar­voor is wel een knop­je aan­we­zig…)

Ver­der heb ik twij­fels over het Zwar­te Blok dat als pro­vo­ca­tie-pe­lo­ton door de stra­ten van Ham­burg trekt. De strijd moet wor­den ge­voerd maar niet te­gen de be­vol­king. Daar ligt ge­lijk ook het pro­bleem: het Zwar­te Blok is een klont rel-toe­ris­ten zon­der eni­ge bin­ding met het slag­veld. Dat klopt van geen kan­ten.

Zum Stand der au­to­no­men Mo­bi­li­sie­rung ge­gen den G20-Gip­fel in Ham­burg

Nur ei­nen Stein­wurf von der Ro­ten Flo­ra ent­fernt soll An­fang Ju­li der G20-Gip­fel in den Ham­bur­ger Mes­se­hal­len stattfin­den. Schon jetzt ist klar, die Stadt wird wä­hrend die­ser Ta­ge in ei­nen tem­porä­ren Aus­nah­me­zu­stand ver­setzt wer­den. Tau­sen­de Bul­len, Mi­litär und Ge­heim­dien­ste wer­den ver­su­chen die Hands­ha­kes, Pres­se­ter­mi­ne und Ka­min­ge­spräche der Regierungschef_innen zu schüt­zen und ro­te, gel­be und blaue Si­cher­heits­zo­nen sol­len Au­fent­halts- und De­mon­stra­ti­ons­ver­bo­te für wei­te Tei­le der Stadt recht­lich le­gi­ti­mie­ren.

Ge­gen die­se Ab­schot­tungs­ver­su­che der Mäch­ti­gen ru­fen au­to­no­me und an­ti­ka­pi­ta­lis­ti­sche Grup­pen da­zu auf, Ham­burg zu ei­nem Ort und Aus­ru­fe­zei­chen des Wi­derstan­des ge­gen die al­ten und neu­en Au­to­ritä­ten des Ka­pi­ta­lis­mus zu ma­chen. Das Bünd­nis “Wel­co­me to Hell” mo­bi­li­siert für den Don­nersta­ga­bend vor dem Gip­fel­wo­che­nen­de zu ei­ner in­ter­na­ti­o­na­len an­ti­ka­pi­ta­lis­ti­schen Groß­de­mon­stra­ti­on, um ei­ne ra­di­ka­le Kri­tik ge­gen pa­tri­ar­cha­le und ka­pi­ta­lis­ti­sche Zus­tän­de sicht­bar zu ma­chen und das ak­ti­o­nis­ti­sche Start­sig­nal für den Gip­fel­wi­derstand zu ge­ben. Am Frei­tag folgt der zen­tra­le Ak­ti­onstag ge­gen den Gip­fel, an dem ver­schie­de­ne Bünd­nis­se zu ei­nem Sturm auf die Ro­te Zo­ne rund um die Ta­gungsor­te und zu Block­a­den zen­tra­ler ka­pi­ta­lis­ti­scher In­fra­st­ruk­tur wie dem Ham­bur­ger Ha­fen mo­bi­li­sie­ren. Ze­hn­tau­sen­de Aktivist_innen wer­den die­sen Au­fru­fen fol­gen. Für den Sam­stag ist ab­schließend ei­ne zen­tra­le spek­tren­übergrei­fen­de Groß­de­mon­stra­ti­on mit über 100.000 Teilnehmer_innen ge­plant, an der sich auch an­ti­ka­pi­ta­lis­ti­sche Blöc­ke be­tei­li­gen wer­den.