Het bij-ef­fect van Pa­rijs: nep-vlees rukt op

Zelf had ik er nog niet op ge­hoopt, maar er is een bij-ef­fect van het Pa­rijs-ak­koord dat wel­licht de groot­ste om­wen­te­ling voor on­ze eco-voet­stap al­ler tij­den gaat be­te­ke­nen: echt nep-vlees. Van al­le ac­ti­vi­tei­ten die wij als mens on­der­ne­men om ons­zelf in le­ven te hou­den en te ver­ma­ken is de vee­teelt ten be­hoe­ve van de vlees­pro­duc­tie – en dan voor­al het run­der­ge­beu­ren – de meest ver­vui­len­de en ener­gie-in­ten­sie­ve tak van sport die er be­staat. Als we die ach­ter­we­ge zou­den la­ten dan is ze­ker de helft van on­ze glo­ba­le voet­af­druk weg; sa­men met de bij­be­ho­ren­de mi­li­eu­be­las­ting. En dat we­reld­wijd.

Ik had al het ge­voel dat er iets aan het ge­beu­ren was. Ro­san­ne Hertz­ber­ger – mo­men­teel de meest ra­bi­a­te an­ti-hip­pie op het voed­sel­po­di­um – zegt in haar boek heel veel po­si­tiefs over de voed­sel­in­du­strie, maar stelt ook dat ze sinds haar on­der­zoe­ken geen rund­vlees meer eet. Ze is over­ge­scha­keld op kip als het dan zo no­dig moet, want dat wordt ge­pro­du­ceerd on­der een frac­tie van de mi­li­eu­be­las­ting die rund­vlees geeft. Ook bij mij thuis heeft de chef in­koop vo­ri­ge week aan­ge­ge­ven geen rund- of var­kens­vlees meer te wil­len eten, om­dat het idee dat er be­wus­te die­ren wor­den ge­slacht voor ons ge­rief er bij haar niet meer in gaat.

In mijn hoofd com­bi­neert er on­der­tus­sen van al­les. Die bees­ten met die ree­brui­ne ogen mo­gen van mij ei­gen­lijk ook wel ge­spaard wor­den. Maar die mi­li­eu­be­las­ting werkt bij mij nog veel be­ter als mo­ti­va­tor. Het al­ler­leuk­ste ech­ter vind ik ei­gen­lijk nog wel het al­ter­na­tief dat in rap tem­po uit­ont­wik­keld wordt: nep-vlees, ge­pro­du­ceerd met het neus­je van de high-tech zalm, vol­gens tot het ui­ter­ste door­gera­ti­o­na­li­seer­de me­tho­den. Nep-vlees is wat mij be­treft het sum­mum van voed­sel an­no 20-zo­veel. Het is (straks) niet meer van echt te on­der­schei­den en het gaat er­voor zor­gen dat wij on­ze kli­maat­doel­stel­lin­gen gaan ha­len. En het al­ler­leuk­ste is: de voed­sel­in­du­strie be­gint dat nu ook door te krij­gen.

Een hoop­ge­vend ar­ti­kel vind ik in De Volks­krant van van­daag. Als het klopt wat daar in staat dan is de glo­ba­le om­me­keer van vlees naar nep-vlees wat de tran­si­tie naar duur­zaam­heid be­treft op niet al te lan­ge ter­mijn net zo ver als de hui­di­ge ener­gie­markt met haar zon­ne- en wind­stroom. Vol­gens mij gaat het dus de goe­de kant op.