De Robot-Soldaat vecht terug…?

Kijk naar het onder­staan­de film­pje en ver­tel mij of het echt is. Als het echt is, ver­tel mij hoe we ooit con­tro­le over deze machi­nes hou­den als ze een­maal in het veld staan.

Wat de twee­de vraag hier­bo­ven betreft, is het ant­woord mis­schien wel “dat kan niet”. Ik vind de men­sen in deze flick, die zich pre­cies in de vuur­lijn tegen­over deze gewa­pen­de machi­ne bege­ven, in het vol­ste ver­trou­wen dat hen niets over­komt, bui­ten­ge­woon moedig.

Wat ik me wel afvraag is waar­om deze machi­nes zo veel op men­sen lij­ken. Is het omdat ze wapens, voor men­sen ont­wor­pen, moe­ten kun­nen gebrui­ken? Heb­ben ze daar­om armen en han­den? Ik kan me voor­stel­len dat een inge­ni­eur met bete­re ont­wer­pen kan komen dan het onze.

De ont­wik­ke­ling van bewa­pen­de machi­nes is geen onver­deeld posi­tie­ve. Er kan erg veel mis­gaan. De bou­wers van dit soort mon­sters zou­den er goed aan doen de rele­van­te sci­en­ce fic­ti­on er op na te slaan en te luis­te­ren naar AI-spe­ci­a­lis­ten in het veld.

Bin­nen­kort komt de laat­ste Ter­mi­na­tor-film uit; inclu­sief Lin­da en Arnold. Het is een film waar­van elke secon­de is vol­ge­pakt met actie. We moe­ten ons met recht gaan afvra­gen of deze film echt nooit wer­ke­lijk­heid zal worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.