De Ro­bot-Sol­daat vecht terug…?

Kijk naar het on­der­staan­de film­pje en ver­tel mij of het echt is. Als het echt is, ver­tel mij hoe we ooit con­tro­le over de­ze ma­chi­nes hou­den als ze een­maal in het veld staan.

Wat de twee­de vraag hier­bo­ven be­treft, is het ant­woord mis­schien wel “dat kan niet”. Ik vind de men­sen in de­ze flick, die zich pre­cies in de vuur­lijn te­gen­over de­ze ge­wa­pen­de ma­chi­ne be­ge­ven, in het vol­ste ver­trou­wen dat hen niets over­komt, bui­ten­ge­woon moedig.

Wat ik me wel af­vraag is waar­om de­ze ma­chi­nes zo veel op men­sen lij­ken. Is het om­dat ze wa­pens, voor men­sen ont­wor­pen, moe­ten kun­nen ge­brui­ken? Heb­ben ze daar­om ar­men en han­den? Ik kan me voor­stel­len dat een in­ge­ni­eur met be­te­re ont­wer­pen kan ko­men dan het onze.

De ont­wik­ke­ling van be­wa­pen­de ma­chi­nes is geen on­ver­deeld po­si­tie­ve. Er kan erg veel mis­gaan. De bou­wers van dit soort mon­sters zou­den er goed aan doen de re­le­van­te sci­en­ce fic­ti­on er op na te slaan en te luis­te­ren naar AI-spe­ci­a­lis­ten in het veld.

Bin­nen­kort komt de laat­ste Ter­mi­na­tor-film uit; in­clu­sief Lin­da en Ar­nold. Het is een film waar­van el­ke se­con­de is vol­ge­pakt met ac­tie. We moe­ten ons met recht gaan af­vra­gen of de­ze film echt nooit wer­ke­lijk­heid zal worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *