Di­ben­zyl­tolu­een: de toe­komst van Wa­ter­stof­op­slag

Klik voor ver­gro­ting

Het is niet de eer­ste keer in de ge­schie­de­nis dat de Duit­sers een door­braak op tech­no­lo­gisch vlak cre­ë­ren die ver­strek­ken­de ge­vol­gen gaat heb­ben voor on­ze we­reld. Een van de min­der gei­ni­ge uit­vin­din­gen is die van de wer­ken­de en “batt­le-rea­dy” duik­boot, een tech­nisch hoog­stand­je dat de ba­sis leg­de voor al­le duik­bo­ten en on­der­zee­ërs die nu de wa­te­ren van de we­reld on­vei­lig ma­ken. Een an­de­re is de ver­bran­dings­mo­tor, die door me­neer Gott­lieb Daim­ler – een Duit­se in­ge­ni­eur – is ont­wik­keld. Het is waar­schijn­lijk over­dre­ven om te stel­len dat we zon­der hem nog op paard en wa­gen had­den ge­ze­ten, maar de im­por­tan­tie van zijn “ont­plof­fings­mo­tor” is niet te over­schat­ten.

Van­daag zie ik in de pers een nieu­we be­lang­rij­ke mijl­paal door Duit­sers ge­slecht wor­den. “Ze” heb­ben een (on­der an­de­re) voor de au­to bruik­ba­re ma­nier ge­von­den om wa­ter­stof op te slaan en te ver­voe­ren, en die ge­schikt is voor de be­staan­de in­fra­struc­tuur. Er zijn slechts wat klei­ne aan­pas­sin­gen in het brand­stof dis­tri­bu­tie­sys­teem nood­za­ke­lijk.

Wa­ter­stof heeft on­mis­ken­ba­re voor­de­len ten op­zich­te van het elek­tri­sche rij­den. Elek­trisch rij­den heeft naast het voor­deel van de 0‑emissie last van een kor­te ac­tie­ra­di­us, de nood­zaak van laad­pa­len op de stoep en lan­ge laad­tij­den voor een vol­le ac­cu. Daar­naast voegt de king-si­ze ac­cu die er­voor no­dig is veel ge­wicht toe aan de au­to. Dat ge­wicht moet wor­den ver­plaatst en dat kost ener­gie. Wa­ter­stof heeft voor­al voor­de­len: een lan­ge ac­tie­ra­di­us, kor­te laad­tij­den (snel pom­pen, zo­als nu met ben­zi­ne) en een 0‑emissie. Daar­naast kan de nood­za­ke­lij­ke ac­cu veel klei­ner zijn.

Er kleeft ech­ter ook een be­lang­rijk na­deel aan wa­ter­stof, en dat is dat het on­der ex­treem la­ge tem­pe­ra­tu­ren moet wor­den ge­won­nen en on­der ho­ge druk moet wor­den op­ge­sla­gen. Dat maakt het voor het ge­mid­del­de au­to­mo­biel las­tig om in te zet­ten, om­dat er spe­ci­a­le tanks voor no­dig zijn. Voor dat laat­ste pro­bleem heb­ben ze in Bei­e­ren een op­los­sing be­dacht: ze los­sen het wa­ter­stof op in een dra­ger: di­ben­zyl­tolu­een, dat kan wor­den ver­voerd in een nor­ma­le huis-tuin-en-keu­ken “benzine”-tank.

De (or­ga­ni­sche) dra­ger wordt in een met her­nieuw­ba­re ener­gie ge­stook­te op­werk­fa­briek voor­zien van wa­ter­stof. De­ze vloei­stof wordt ver­vol­gens ge­dis­tri­bu­eerd als­of het ben­zi­ne is. De wa­ter­stof­au­to met brand­stof­cel komt bij de pomp en gooit daar zijn tank vol met ver­se H2-di­ben­zyl­tolu­een, ter­wijl de op­ge­bruik­te di­ben­zyl­tolu­een, waar­uit de H2 door de brand­stof­cel is op­ge­stookt, uit de au­to wordt af­ge­pompt. De au­to kan na de kor­te tank­beurt ver­der rij­den en de le­ge di­ben­zyl­tolu­een wordt naar de fa­briek te­rug­ge­bracht, waar het weer met ver­se wa­ter­stof wordt op­ge­werkt. Het prin­ci­pe is bij­na te mooi om waar te zijn.

Klik voor ver­gro­ting

Het is ech­ter wel waar. De eer­ste proef­mo­del­len – la­bo­ra­to­ria op wie­len – rij­den al en wor­den op dit mo­ment ge­fi­ne­tu­ned voor de con­su­ment.

Het werkt ver­der vrij sim­pel: de brand­stof­cel drijft niet di­rect een mo­tor aan, maar laadt een ac­cu op, die ver­vol­gens zorgt voor de ener­gie-aan­voer naar de elek­tro­mo­tor. Het gaat hier dus om een hy­bri­de au­to maar dan met wa­ter­stof in plaats van ben­zi­ne, LPG of die­sel. De schoon­heid van de­ze op­los­sing is bij­na ont­roe­rend. Ik voor­zie daar­om vol­gens mij te­recht dat de­ze tech­niek het gaat win­nen van de elek­tri­sche au­to, maar het zal nog wat tijd ver­gen voor­dat de dif­fu­sie er­van op gro­te-men­sen ni­veau plaats­vindt. Tot dat mo­ment zal ik he­laas in mijn ben­zi­ne­slur­pen­de tank van 15 jaar oud moe­ten blij­ven rond­rij­den, maar als ik de te­ke­nen goed lees dan is dat nog maar heel even.


Bron: H2-In­ter­na­ti­o­nal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *