Een nieuw diep­te­punt: Fi­li­bus­te­ren te­gen de “af­los­boe­te”

Of het al eer­der is ge­beurd weet ik niet, maar ik ver­moed een pri­meur in de Ne­der­land­se po­li­tiek: een Fi­li­bus­ter door zo­wel de PVV als 50+. Ze heb­ben exor­bi­tan­te spreek­tijd in De Ka­mer aan­ge­vraagd om het de­bat over de af­schaf­fing van de “Wet Hil­len” te ver­tra­gen en te tor­pe­de­ren. De wet be­helst de vrij­stel­ling van het ei­gen­wo­ning­for­fait voor hen die hun huis heb­ben af­ge­lost. Het is de be­doe­ling dat de­ze vrij­stel­ling ver­dwijnt en daar­mee ook de rechts­on­ge­lijk­heid on­der wo­ning­be­zit­ters.

Het is een vei­li­ge richt­lijn om er­van uit te gaan dat iets wel goed zit als de VVD er sterk te­gen is. Dat klopt ook in dit ge­val. Ne­o­li­be­raal en groot-geld-vrind Hans Wie­gel noemt de af­schaf­fing van de vrij­stel­ling voor het ei­gen­wo­ning­for­fait een “af­los­boe­te”. Het is na­me­lijk zo dat je met dat for­fait een soort “huur­be­las­ting” be­taalt. Het is ech­ter wel een bre­de be­las­ting: ie­der­een die een huis “be­zit” en die daar een hy­po­theek­schuld over af­lost – en de­ze af­trekt van het be­last­baar in­ko­men – moet die af­trek met het for­fait ver­min­de­ren. Of­wel, dat huur­waar­de­for­fait wordt door de mees­ten van ons ge­woon be­taald! Het ligt ech­ter min of meer bui­ten ons zicht­veld, om­dat het wordt ge­bracht als een af­trek­vrije voet; de drem­pel waar­bo­ven je pas ren­te kunt af­trek­ken.

Met an­de­re woor­den: de VVD, de PVV en 50+ zijn erg op de hand van de rij­ke ei­gen­wo­ning­be­zit­ter die geen hy­po­theek­schuld meer heeft. Van de VVD kan ik me dat wel voor­stel­len, want die staan nu een­maal voor de ge­goe­de me­de­bur­ger. Maar dat ligt bij zo­wel de PVV als 50+ net iets­jes an­ders. De PVV pro­paGeert bij uit­stek een par­tij voor het volk te zijn, maar is dat ken­ne­lijk niet. Dat ver­baast me ei­gen­lijk nau­we­lijks, want recht­lij­nig­heid is voor die Wil­ders – zo blijkt bij al zijn pu­blie­ke op­tre­dens – erg moei­lijk. Hij bab­belt bij­voor­beeld veel over vrij­heid van me­nings­ui­ting, maar sleept te­ge­lijk de een na de an­de­re voor de rech­ter om hem/haar de mond te snoe­ren. Leg mij maar uit hoe dat ge­loof­waar­dig is. Zo’n Wil­ders is naar mijn me­ning een bui­ten­ge­woon zwak­ke suk­kel – ei­gen­lijk in al­le op­zich­ten maar voor­al re­to­risch – die van­zelf door de his­to­rie zal wor­den door­ge­spoeld.

En dan is er die 50+. Dat is die par­tij voor de rijk­ste groep van Ne­der­land: de ou­de­ren. Die pre­ten­de­ren wel voor het volk op te ko­men, maar is het een on­ver­ho­len graai­ers­ben­de. Het is ho­pe­lijk geen blij­ver­tje, al was het al­leen maar van­we­ge de schaam­te­lo­ze leu­gen­ach­tig­heid van die par­tij. Voor­man Henk Krol van 50+ ont­kent glas­hard de de­mo­gra­fi­sche wer­ke­lijk­heid van de ou­de­ren­rijk­dom en pro­beert on­ge­ge­neerd de jon­ge­re ge­ne­ra­ties als­nog een ex­tra poot uit te draai­en. Dat doet ze niet al­leen door te­gen de af­schaf­fing van de vrij­stel­ling van het ei­gen­wo­ning­for­fait te zijn, maar ook door te po­gen de pen­si­oen­leef­tijd weer op 65 te krij­gen. Voor­al dat laat­ste is een vol­strekt on­be­taal­ba­re, on­zin­ni­ge en ei­gen­lijk rond­uit schun­ni­ge wens, want het klopt nog meer geld uit de zak­ken van de wer­ken­den ten goe­de van die on­pro­duc­tie­ve ou­de­ren – die, zo­als we we­ten, so­wie­so de rijk­ste be­vol­kings­groep van Ne­der­land vor­men. Hoe in­ha­lig kun je zijn? Zo stel­len ze toch een zeer fraai voor­beeld van hoe het niet moet, die 50+ers.

Dat laat­ste is echt een got­spe. Als ik daar­aan denk heb ik de nei­ging om in de su­per­markt al­les wat bo­ven de 70 is met mijn kar­re­tje te­gen de sche­nen te rij­den. Ik houd me in want ik blijf net­jes, maar ik kan het niet la­ten om hier­over een wer­ke­lijk ge­ni­aal film­pje van Lubach te plaat­sen.…