Het Kli­maat Hiemstra

Klik voor ver­gro­ting

Het was me al op­ge­val­len dat Het Weer steeds hip­per wordt in Ne­der­land. Voor­al zo te­gen 20.25 uur op de avond bij het NOS-jour­naal. Ik ben er laat bij met mijn ob­ser­va­tie, want de ken­te­ring heeft plaats­ge­von­den in 1998, zo’n 20 jaar ge­le­den. Dat was het jaar waar­in Ger­rit Hiemstra de ge­le­de­ren van het tan­dem NOS-KNMI ver­sterk­te. Het moet me op­ge­val­len zijn, want zijn ver­schij­ning is niet on­op­merk­baar. Ger­rit Hiemstra is slank­blauw met een ro­de dop. Vi­su­eel kun je on­mo­ge­lijk om hem heen. Zijn la­ter aan­ge­tre­den col­le­ga Pe­ter Kui­pers Mun­ne­ke is van het­zelf­de ka­li­ber: blauw en rood, ge­pre­sen­teerd in een net­jes ge­tail­leer­de snit.

De laatst­ge­noem­de is trou­wens doc­tor, een graad die me al­tijd im­po­neert om­dat het naast een de­ge­lij­ke aca­de­mi­sche dis­ci­pli­ne zo veel nauw­ge­zet zit­vlees en door­zet­tings­ver­mo­gen vraagt. Het is geen ge­rin­ge pres­ta­tie om te pro­mo­ve­ren. Hoe dat met Hiemstra zit kan ik niet zo snel vin­den, maar het zou me niet ver­ba­zen als ook hij tot de bo­ven­klas­se van aca­de­mia be­hoort.

Hiemstra’s meest re­cen­te ver­dien­ste is dat hij Thier­ry Bau­det, dat on­voor­stel­baar ir­ri­tan­te bal­le­tje van die vol­strekt over­bo­di­ge FVD par­tij, te­recht heeft ge­we­zen over de Trum­pi­aan­se non­sen­se die hij over het kli­maat de we­reld in­stuur­de. Bau­det twit­ter­de: “Die film van Go­re slaat echt wer­ke­lijk he­le­maal ner­gens op. Er is geen toe­na­me in ex­tre­me weers­om­stan­dig­he­den. Het kli­maat warmt veel min­der op dan al­tijd voor­speld. Meer CO2 heeft ge­wel­dig po­si­tief ef­fect op plan­ten­groei. Smog in In­dia heeft niets met CO2 te ma­ken.” Waar­op het ant­woord van Hiemstra kwam: “Eén tweet met 4 keer on­zin. Wie kan hier over­heen? Slechts niet-on­der­bouw­de stel­lin­gen te zien van de kant van me­neer Bau­det”.

We had­den na­tuur­lijk al lang ge­hoord van die kli­maat­pro­bleem­ont­ken­ners, maar ik dacht dat die voor­al in de V.S. ac­tief wa­ren en niet in de Ne­der­land­se po­li­tiek. Nu blijkt tot mijn gro­te en wel­licht na­ïe­ve schrik dat we hier wel de­ge­lijk met dat soort ele­men­ten te ma­ken heb­ben. Het is dan ook nog zo’n suf­fel als Bau­det, die bij zijn aan­tre­den in de Twee­de Ka­mer het lef had om in het La­tijn te sug­ge­re­ren dat hij een in­tel­lec­tu­eel is. Hij zet zich­zelf nu ech­ter loep­zui­ver te kijk als een on­ge­ïn­for­meer­de boom­aap, die het Neer­land­se Elec­to­raat even­tjes uit de los­se pols met zijn po­pu­lis­ti­sche priet­praat las­tig valt. Wat zou in he­mels­naam zijn over­we­ging kun­nen zijn? Wat kan Bau­det win­nen met zijn dom­me re­to­riek? Ik krijg er mijn vin­gers niet ach­ter. In dat op­zicht ligt hij dicht in de buurt van zijn erf­la­ter Trump, die on­der­tus­sen door he­le­maal nie­mand meer se­ri­eus ge­no­men wordt. Met een beet­je maz­zel treft Bau­det nu het­zelf­de lot.

Laat ik voor­al niet den­ken dat Bau­det van enig be­lang is en iets zin­nigs heeft te mel­den. Mijn voor­keur (en die van ve­le an­de­ren) ligt zon­der twij­fel bij Hiemstra. Voor de ge­ïn­te­res­seer­den, lees het Volks­krant ar­ti­kel van 22–1‑2018 over zijn ve­te met de kli­maat-ont­ken­ners. Dat snijdt ten­min­ste hout.