Leven we in een simulatie?

Klik voor het arti­kel op IFLScience.com

Ik heb er al eens eer­der iets over opge­schre­ven; er bestaat een inte­res­san­te filo­so­fi­sche exer­ci­tie die zich bezig­houdt met de vraag of wij ons in een simu­la­tie bevinden.

De rati­o­na­le is even sim­pel als waar­schijn­lijk: we leven in een steeds ver­der vor­de­ren­de tech­no­lo­gi­sche omge­ving. We zul­len bin­nen­kort in staat zijn om levens­ech­te simu­la­ties te bou­wen, onder ande­re van de wereld van onze voor­va­de­ren. Als we dit voor elkaar krij­gen, wat een aan zeker­heid gren­zen­de waar­schijn­lijk­heid is, dan zul­len der­ge­lij­ke simu­la­ties er zo uit zien als onze wer­ke­lij­ke wereld. Ofwel, er is een gro­te kans – vol­gens som­mi­ge visi­o­nairs zoals Elon Musk – dat wij ons momen­teel in zo’n simu­la­tie bevin­den die in de toe­komst door men­sen gemaakt is. Ster­ker nog, Musk schat de kans dat we niet in zo’n simu­la­tie zit­ten één op een miljard.

Ik heb gevoels­ma­tig moei­te met de boven­staan­de stel­ling, maar ik ben niet in staat te bewij­zen dat hij niet klopt. Nie­mand kan dat bewij­zen, van­daar dat de filo­so­fi­sche impli­ca­tie zo inte­res­sant is. Wat bete­kent het voor ons dat we vir­tu­eel in plaats van echt zijn? Is vir­tu­eel ook gewoon echt, in ieder geval voor ons? Het is een benau­wen­de vraag op zijn minst.

Het vraag­stuk van de simu­la­tie is dank­baar voer voor sci­en­ce-fic­ti­on schrij­vers, samen met het mul­ti­ver­se idee en de holo­deck-trap. Maar niet alleen fic­tie schrij­vers vin­den dit de moei­te waard. De seri­eu­ze weten­schap houdt zich er ook mee bezig. Het onder­staan­de film­pje laat dat goed zien. Het is daar­om ook zeer ver­ont­rus­tend om ernaar te kij­ken. Als de weten­schap de simu­la­tie-optie seri­eus bekijkt, dan zou er toch iets in kunnen/moeten zit­ten. En per­soon­lijk vind ik het idee dat ik alleen vir­tu­eel besta echt geen fij­ne gedachte.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.