Le­ven we in een si­mu­la­tie?

Klik voor het ar­ti­kel op IFLScience.com

Ik heb er al eens eer­der iets over op­ge­schre­ven; er be­staat een in­te­res­san­te fi­lo­so­fi­sche exer­ci­tie die zich be­zig­houdt met de vraag of wij ons in een si­mu­la­tie be­vin­den.

De ra­ti­o­na­le is even sim­pel als waar­schijn­lijk: we le­ven in een steeds ver­der vor­de­ren­de tech­no­lo­gi­sche om­ge­ving. We zul­len bin­nen­kort in staat zijn om le­vens­ech­te si­mu­la­ties te bou­wen, on­der an­de­re van de we­reld van on­ze voor­va­de­ren. Als we dit voor el­kaar krij­gen, wat een aan ze­ker­heid gren­zen­de waar­schijn­lijk­heid is, dan zul­len der­ge­lij­ke si­mu­la­ties er zo uit zien als on­ze wer­ke­lij­ke we­reld. Of­wel, er is een gro­te kans – vol­gens som­mi­ge vi­si­o­nairs zo­als Elon Musk – dat wij ons mo­men­teel in zo’n si­mu­la­tie be­vin­den die in de toe­komst door men­sen ge­maakt is. Ster­ker nog, Musk schat de kans dat we niet in zo’n si­mu­la­tie zit­ten één op een mil­jard.

Ik heb ge­voels­ma­tig moei­te met de bo­ven­staan­de stel­ling, maar ik ben niet in staat te be­wij­zen dat hij niet klopt. Nie­mand kan dat be­wij­zen, van­daar dat de fi­lo­so­fi­sche im­pli­ca­tie zo in­te­res­sant is. Wat be­te­kent het voor ons dat we vir­tu­eel in plaats van echt zijn? Is vir­tu­eel ook ge­woon echt, in ie­der ge­val voor ons? Het is een be­nau­wen­de vraag op zijn minst.

Het vraag­stuk van de si­mu­la­tie is dank­baar voer voor sci­en­ce-fic­ti­on schrij­vers, sa­men met het mul­ti­ver­se idee en de holo­deck-trap. Maar niet al­leen fic­tie schrij­vers vin­den dit de moei­te waard. De se­ri­eu­ze we­ten­schap houdt zich er ook mee be­zig. Het on­der­staan­de film­pje laat dat goed zien. Het is daar­om ook zeer ver­ont­rus­tend om er­naar te kij­ken. Als de we­ten­schap de si­mu­la­tie-op­tie se­ri­eus be­kijkt, dan zou er toch iets in kunnen/moeten zit­ten. En per­soon­lijk vind ik het idee dat ik al­leen vir­tu­eel be­sta echt geen fij­ne ge­dach­te.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *