Bui­zen­post: dé op­los­sing voor (o.a.) het pro­bleem Vlieg­tuig

Klik voor ver­gro­ting

Vroe­ger bij de V&D waar ik kwam had­den ze bui­zen­post. Daar­mee werd re­gel­ma­tig geld van­af de kassa’s naar een cen­traal punt in de ca­ta­com­ben van het wa­ren­huis ge­scho­ten.

Laatst zag ik het weer er­gens. Bui­zen­post wordt ge­bruikt door de tol­hef­fers in Ita­lië. En het werkt uit­ste­kend. De­ze ou­de tech­niek is zo­wel be­proefd als be­we­zen en het heeft nau­we­lijks na­de­len.

Bui­zen­post is een su­per-ef­fi­ci­ën­te en scho­ne ma­nier van trans­port, ze­ker als de buis va­cu­üm wordt ge­trok­ken. Het is daar­om dat Elon Musk het (al­weer) als hét ver­voer­mid­del van de toe­komst ora­kelt. Het zou in staat zijn om het ver­vui­len­de huis-tuin-en-keu­ken vlieg­ver­keer vol­le­dig te ver­van­gen.

En­ter: de Hy­per­loop.

Ik denk dat Musk ge­lijk heeft en dat we over hoog­uit een hand vol de­cen­nia he­le­maal af zijn van het com­mer­ci­ë­le vlieg­ver­keer en dat vlie­gen slechts zal zijn voor­be­hou­den aan de krijgs­macht, de po­li­tie en de hulp­dien­sten (en even­tu­eel aan dat wat op elek­tri­ci­teit kan vlie­gen). Als ik ver ge­noeg ex­tra­po­leer dan zal de Hy­per­loop zelfs het con­tai­ner­ver­voer op zee ver­van­gen. De­ze twee no­toir eco­lo­gi­sche di­no­sau­ri­ërs – het ke­ro­si­ne-ver­slin­den­de vlieg­tuig en het stook­olie-zui­pen­de vracht­schip – zul­len ob­so­le­te zijn zo­dra de gro­te-men­sen-bui­zen­post le­vens­vat­ba­re pro­por­ties aan­neemt. En dat gaat heel erg snel het ge­val zijn.

De voor­de­len van de Hy­per­loop zijn een no-brai­ner. Voor het ar­gu­ment ga ik er even van­uit dat het gaat om een va­cu­üm-buis va­ri­ant, die geen lucht­weer­stand aan de cap­su­les geeft en die geen lo­ka­le aan­drij­ving van be­te­ke­nis no­dig heeft. Wat het vlieg­ver­keer be­treft zul­len de emis­sie-ver­vui­ling en de ge­luids­over­last zijn ver­dwe­nen. De om­wo­nen­den van een Hy­per­loop-ter­mi­nal heb­ben geen aan­vlieg­rou­tes meer die pre­cies over hun dak­ka­pel­len en tui­nen lig­gen en het sto­ken van ke­ro­si­ne zal zijn uit­ge­ban­nen. Daar­naast kan een hy­per­loop-cap­su­le met een snel­heid van eni­ge ma­len die van een vlieg­tuig (ge­mid­deld 1.000 km/u) door de pijp wor­den ge­scho­ten. De eni­ge be­per­king is het men­se­lij­ke li­chaam, dat niet on­be­grensd kan (de-)accelereren.

Als het tan­ker/­con­tai­ner- ver­keer op zee wordt ver­van­gen door Hy­per­loops, dan heeft het naast het voor­deel van scho­ne ener­gie ook nog eens de sig­ni­fi­cant ho­ge­re snel­heid waar­mee goe­de­ren over – of be­ter: on­der of door - de zee kun­nen wor­den ver­plaatst. De grens die voor men­se­lij­ke (de-)acceleratie geld, geldt min­der voor goe­de­ren. Daar­naast zul­len die tan­kers uit­ein­de­lijk vol­strekt over­bo­dig wor­den, wel­licht voor het ver­voer van wa­ter­stof (in een dra­ger) uit­ge­zon­derd.

De Hy­per­loop Bui­zen­post heeft dus de toe­komst. Daar­over is vrij­wel ie­der­een van eni­ge be­te­ke­nis het eens. Het is een be­te­re, snel­le­re, scho­ne­re en vei­li­ge­re ma­nier van ho­ge­snel­heids- en in­ter­con­ti­nen­taal ver­voer. Het is daar­bij geen kwes­tie van óf, maar van wan­neer het op het ver­eis­te ni­veau ope­ra­ti­o­neel zal zijn om het vracht­schip en het vlieg­tuig de­fi­ni­tief in de mot­ten­bal­len te leg­gen; het gaat ge­beu­ren. Ik zou het bij­zon­der graag nog mee­ma­ken, al was het maar om me een keer met een snel­heid van eni­ge dui­zen­den km/u voort te be­we­gen en eens aan den lij­ve te on­der­vin­den wat die geld­cap­su­les bij de V&D 40 jaar ge­le­den mee­maak­ten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *