Buizenpost: dé oplossing voor (o.a.) het probleem Vliegtuig

Klik voor vergroting

Vroe­ger bij de V&D waar ik kwam had­den ze bui­zen­post. Daar­mee werd regel­ma­tig geld van­af de kassa’s naar een cen­traal punt in de cata­com­ben van het waren­huis geschoten. 

Laatst zag ik het weer ergens. Bui­zen­post wordt gebruikt door de tol­hef­fers in Ita­lië. En het werkt uit­ste­kend. Deze oude tech­niek is zowel beproefd als bewe­zen en het heeft nau­we­lijks nadelen.

Bui­zen­post is een super-efficiënte en scho­ne manier van trans­port, zeker als de buis vacuüm wordt getrok­ken. Het is daar­om dat Elon Musk het (alweer) als hét ver­voer­mid­del van de toe­komst ora­kelt. Het zou in staat zijn om het ver­vui­len­de huis-tuin-en-keu­ken vlieg­ver­keer vol­le­dig te vervangen. 

Enter: de Hyperloop.

Ik denk dat Musk gelijk heeft en dat we over hoog­uit een hand vol decen­nia hele­maal af zijn van het commerciële vlieg­ver­keer en dat vlie­gen slechts zal zijn voor­be­hou­den aan de krijgs­macht, de poli­tie en de hulp­dien­sten (en even­tu­eel aan dat wat op elek­tri­ci­teit kan vlie­gen). Als ik ver genoeg extra­po­leer dan zal de Hyper­loop zelfs het con­tai­ner­ver­voer op zee ver­van­gen. Deze twee notoir eco­lo­gi­sche dinosauriërs – het kero­si­ne-ver­slin­den­de vlieg­tuig en het stook­olie-zui­pen­de vracht­schip – zul­len obso­le­te zijn zodra de gro­te-men­sen-bui­zen­post levens­vat­ba­re pro­por­ties aan­neemt. En dat gaat heel erg snel het geval zijn.

De voor­de­len van de Hyper­loop zijn een no-brai­ner. Voor het argu­ment ga ik er even van­uit dat het gaat om een vacuüm-buis vari­ant, die geen lucht­weer­stand aan de cap­su­les geeft en die geen loka­le aan­drij­ving van bete­ke­nis nodig heeft. Wat het vlieg­ver­keer betreft zul­len de emis­sie-ver­vui­ling en de geluids­over­last zijn ver­dwe­nen. De omwo­nen­den van een Hyper­loop-ter­mi­nal heb­ben geen aan­vlieg­rou­tes meer die pre­cies over hun dak­ka­pel­len en tui­nen lig­gen en het sto­ken van kero­si­ne zal zijn uit­ge­ban­nen. Daar­naast kan een hyper­loop-cap­su­le met een snel­heid van eni­ge malen die van een vlieg­tuig (gemid­deld 1.000 km/u) door de pijp wor­den gescho­ten. De eni­ge beper­king is het men­se­lij­ke lichaam, dat niet onbe­grensd kan (de-)accelereren.

Als het tan­ker/­con­tai­ner- ver­keer op zee wordt ver­van­gen door Hyper­loops, dan heeft het naast het voor­deel van scho­ne ener­gie ook nog eens de sig­ni­fi­cant hoge­re snel­heid waar­mee goe­de­ren over – of beter: onder of door - de zee kun­nen wor­den ver­plaatst. De grens die voor men­se­lij­ke (de-)acceleratie geld, geldt min­der voor goe­de­ren. Daar­naast zul­len die tan­kers uit­ein­de­lijk vol­strekt over­bo­dig wor­den, wel­licht voor het ver­voer van water­stof (in een dra­ger) uitgezonderd.

De Hyper­loop Bui­zen­post heeft dus de toe­komst. Daar­over is vrij­wel ieder­een van eni­ge bete­ke­nis het eens. Het is een bete­re, snel­le­re, scho­ne­re en vei­li­ge­re manier van hoge­snel­heids- en inter­con­ti­nen­taal ver­voer. Het is daar­bij geen kwes­tie van óf, maar van wan­neer het op het ver­eis­te niveau ope­ra­ti­o­neel zal zijn om het vracht­schip en het vlieg­tuig defi­ni­tief in de mot­ten­bal­len te leg­gen; het gaat gebeu­ren. Ik zou het bij­zon­der graag nog mee­ma­ken, al was het maar om me een keer met een snel­heid van eni­ge dui­zen­den km/u voort te bewe­gen en eens aan den lij­ve te onder­vin­den wat die geld­cap­su­les bij de V&D 40 jaar gele­den meemaakten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.