Alan Turing op £50,-

klik voor vergroting

Het zal inder­daad een keer tijd wor­den. Enge­land gaat één van de groot­ste en meest schrij­nen­de screw-ups uit haar geschie­de­nis een heel klein beet­je recht­zet­ten. Dat doet ze door Alan Turing – de uit­vin­der van de moder­ne com­pu­ter – op het nieu­we brief­je van £50,- te zetten.

Veel betoog behoeft het niet. Alan Turing kan vrij­wel zon­der over­drij­ven de red­der van het onder oor­logs­be­leg lij­den­de Enge­land van 1940–1945 wor­den beschouwd. Hij was dege­ne die – samen met een team van wis­kun­di­gen en cryp­to­gra­fen – in Bletch­ly Park (Lon­don) het raad­sel van de Enig­ma (!) ont­cij­fer­de en daar­mee de geco­deer­de berich­ten van en naar de Duit­se U‑boten lees­baar maak­te. De Brit­ten van van­daag zijn hem er nog dank­baar voor.

Daar­naast is Alan Turing natuur­lijk de uit­vin­der van de “Turing-test”, die bepaalt of een machi­ne het niveau van men­se­lij­ke intel­li­gen­tie heeft bereikt. Het zijn zomaar twee wapen­fei­ten die je zou­den doen ver­wach­ten dat Enge­land Turing gul en onbe­heerst scha­de­loos heeft gesteld. Niets is ech­ter min­der waar.

Turing is door zijn eigen hand gestor­ven – zo gaat het ver­haal – omdat hij depres­sief werd van de che­mi­sche cas­tra­tie die hem werd opge­legd nadat hij aan een poli­tie­agent opbiecht­te dat hij homo­sek­su­eel was. Een ande­re, wel­licht zelfs waar­schijn­lij­ke ver­sie, is dat hij stierf aan een arse­ni­cum-ver­gif­ti­ging, opge­lo­pen van een van zijn experimenten. 

We zul­len het nooit zeker weten. Het eni­ge wat wel zeker is, is dat die Brit­ten zich de ogen uit hun kop mogen scha­men voor de kort­zich­ti­ge, dode­lij­ke en tenen­krom­men­de kort­zich­tig­heid die hun nabije voor­ou­ders teis­ter­de. In die zin dringt een ver­ge­lij­king met de Amster­dam­se belas­ting­dienst zich wel­haast op: Die stuur­de jood­se huis­ei­ge­na­ren – die in de con­cen­tra­tie­kam­pen gevan­gen zaten en de oor­log over­leef­den – name­lijk een ver­se OZB-aan­slag voor de tijd van hun deten­tie. Over inle­vings­ge­voel gesproken.…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.