Alan Tu­ring op £50,-

klik voor ver­gro­ting

Het zal in­der­daad een keer tijd wor­den. En­ge­land gaat één van de groot­ste en meest schrij­nen­de screw-ups uit haar ge­schie­de­nis een heel klein beet­je recht­zet­ten. Dat doet ze door Alan Tu­ring – de uit­vin­der van de mo­der­ne com­pu­ter – op het nieu­we brief­je van £50,- te zet­ten.

Veel be­toog be­hoeft het niet. Alan Tu­ring kan vrij­wel zon­der over­drij­ven de red­der van het on­der oor­logs­be­leg lij­den­de En­ge­land van 1940–1945 wor­den be­schouwd. Hij was de­ge­ne die – sa­men met een team van wis­kun­di­gen en cryp­to­gra­fen – in Bletch­ly Park (Lon­don) het raad­sel van de Enig­ma (!) ont­cij­fer­de en daar­mee de ge­co­deer­de be­rich­ten van en naar de Duit­se U‑boten lees­baar maak­te. De Brit­ten van van­daag zijn hem er nog dank­baar voor.

Daar­naast is Alan Tu­ring na­tuur­lijk de uit­vin­der van de “Tu­ring-test”, die be­paalt of een ma­chi­ne het ni­veau van men­se­lij­ke in­tel­li­gen­tie heeft be­reikt. Het zijn zo­maar twee wa­pen­fei­ten die je zou­den doen ver­wach­ten dat En­ge­land Tu­ring gul en on­be­heerst scha­de­loos heeft ge­steld. Niets is ech­ter min­der waar.

Tu­ring is door zijn ei­gen hand ge­stor­ven – zo gaat het ver­haal – om­dat hij de­pres­sief werd van de che­mi­sche cas­tra­tie die hem werd op­ge­legd na­dat hij aan een po­li­tie­agent op­biecht­te dat hij ho­mo­sek­su­eel was. Een an­de­re, wel­licht zelfs waar­schijn­lij­ke ver­sie, is dat hij stierf aan een ar­se­ni­cum-ver­gif­ti­ging, op­ge­lo­pen van een van zijn ex­pe­ri­men­ten.

We zul­len het nooit ze­ker we­ten. Het eni­ge wat wel ze­ker is, is dat die Brit­ten zich de ogen uit hun kop mo­gen scha­men voor de kort­zich­ti­ge, do­de­lij­ke en te­nen­krom­men­de kort­zich­tig­heid die hun na­bije voor­ou­ders teis­ter­de. In die zin dringt een ver­ge­lij­king met de Am­ster­dam­se be­las­ting­dienst zich wel­haast op: Die stuur­de jood­se huis­ei­ge­na­ren – die in de con­cen­tra­tie­kam­pen ge­van­gen za­ten en de oor­log over­leef­den – na­me­lijk een ver­se OZB-aan­slag voor de tijd van hun de­ten­tie. Over in­le­vings­ge­voel ge­spro­ken.…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *