Ma­rij­u­a­na Li­b­re!

Je ziet het hier niet, maar ik zit op het punt­je van mijn stoel stil­le­tjes te jui­chen. Ein­de­lijk is het dan zo ver: het Ne­der­land­se ge­doog­be­leid gaat op de schop, en wel de goe­de kant uit. Als ik het goed be­grijp dan wor­den er meer­de­re staats­plan­ta­ges op­ge­richt die – zo­als vroe­ger de En­gel­se opi­um (die tij­dens twee oor­lo­gen in 1839 en 1860 aan Chi­na werd op­ge­dron­gen) – wiet gaan kwe­ken op een schaal die voor het ver­bruik van tien ge­meen­ten vol­doen­de is.

Even re­ke­nen: Hoe­veel wiet moet er ge­kweekt wor­den om de tien groot­ste ge­meen­ten van han­dels­waar te voor­zien? Als Am­ster­dam wordt mee­ge­no­men dan heb­ben we een pro­bleem, want daar is de om­zet door drugs­toe­ris­ten en­ke­le mag­ni­tu­des ho­ger dan op el­ke an­de­re plek in Ne­der­land. Gaat het bij de rest van de club om ge­za­men­lijk 10 ton per jaar, dan is het sa­men met Am­ster­dam 20 ton per jaar. (Het kan mak­ke­lijk veel meer zijn; ik gok maar wat…) Ik zou graag zien dat die Am­ster­dam­mers met hun toe­ris­ten bui­ten dit ex­pe­ri­ment ge­hou­den wor­den, want an­ders heb­ben we in de rest van het land straks niets meer te ro­ken. De re­pres­sie van de il­le­ga­le wiet­kweek zal na­me­lijk ook toe­ne­men. En la­ten wel we­zen: ik heb er geen zin in om bui­ten­lan­ders te be­voor­ra­den. Laat ze hun ei­gen drugs­be­leid lek­ker zelf re­ge­len zo­dat ze thuis kun­nen ro­ken en Am­ster­dam niet hoe­ven te be­vui­len met hun aan­we­zig­heid.

Dat ge­zegd heb­ben­de: het is een goe­de zaak dat er ein­de­lijk schot in de wiet­zaak zit. Ik had het niet ver­wacht van een ka­bi­net waar­in de chris­te­lij­ke fat­soens­rak­kers – van twee ver­schil­len­de mer­ken nog wel – plaats­ne­men. Ik had al he­le­maal op een re­gres­sie ge­re­kend, die de klok 20 jaar te­rug zou draai­en om het le­ven voor de hier vrij­ge­voch­ten pre­t­ro­ker weer eens een paar tand­jes moei­lij­ker te ma­ken. Dat gaat ge­luk­kig niet ge­beu­ren. Als dat zo door­gaat, dan krijg ik zo­waar een ru­di­men­tair be­grip voor die re­lie-gas­ten. Ik moet daar­mee op­pas­sen.

Wel even iets an­ders… Een van de doel­stel­lin­gen is scho­ne­re wiet. Ik kan me daar goed in vin­den, want ik wil niet we­ten hoe­veel mest- en be­strij­dings­stof­fen ik zit mee te ro­ken. Maar ik be­grijp dat ook de hal­lu­ci­no­ge­ne kwa­li­tei­ten aan ban­den wor­den ge­legd en daar zit­ten we nu weer he­le­maal NIET op te wach­ten. Het zou de klok ze­ker 30 jaar te­rug­zet­ten en het zou het noes­te werk van al die toe­ge­wij­de ver­e­de­laars te­niet doen. Eve­ne­ments­wiet, dat is wat je daar­van krijgt. In bier­vorm is het niet te zui­pen, dus ik vraag me af of we daar wel op zit­ten te wach­ten.

Lees hier het ef­fect van een to­ta­le slui­ting van de cof­fee­shops…