Scan­di­na­vi­sche nuch­ter­heid – be­snij­de­nis ver­bo­den, kind­hu­we­lij­ken niet er­kend

De be­snij­de­nis van Je­zus (van Na­za­reth). Ei­gen­aar­dig ge­noeg was die ar­me knul hoogst­waar­schijn­lijk de laat­ste chris­ten die (nog als jood) werd be­sne­den; daar­na was het ge­luk­kig af­ge­lo­pen. Wie zegt dat sek­ta­ris­me al­tijd slecht is? Op dit on­der­deel was de sek­te waar­uit het chris­ten­dom is ont­staan zo gek nog niet. Als eni­ge van de drie Abra­ha­mi­ti­sche re­li­gies mu­ti­leert de­ze club haar le­den niet (fy­siek).

Je moet het ze na­ge­ven: die Scan­di­na­vi­ërs heb­ben bal­len. Gro­te, nuch­te­re en hu­ma­ne bal­len. Ze lo­pen daar­mee fier en ver voor­uit op on­ze toch ook zeer ge­a­van­ceer­de Hol­land­se maat­schap­pij om­dat ze he­te hang­ta­boes be­ter lij­ken aan te pak­ken dan wij dat doen.

Mijn beeld ont­staat door­dat ik vaak zeer pro­gres­sie­ven ge­lui­den bij die Vi­kin­gen van­daan hoor ko­men. Het ba­sis­in­ko­men is er zo een, waar­van ik ove­ri­gens niet weet of het er­gens echt voet aan de grond heeft ge­kre­gen. In ie­der ge­val staat het daar op de agen­da en wordt er se­ri­eus op ge­stu­deerd. Wij kun­nen daar als zui­ni­ge kaas­kop­pen nog best wat van le­ren.

Van­daag werd mijn aan­dacht ge­trok­ken door de mel­ding dat Zwe­den van zins is om de in het bui­ten­land ge­slo­ten kind­hu­we­lij­ken niet meer te er­ken­nen. Eer­der had ik er­gens zien staan dat IJs­land het be­snij­den – zon­der me­di­sche in­di­ca­tie – van jon­gens wil ver­bie­den. (Ik neem aan dat dit voor meis­jes al lang het ge­val is.) Ik zie zo’n be­richt staan en ik haal op­ge­lucht adem in naam van al die ar­me jon­ge­tjes die door zo’n ou­we suf­fel on­ge­vraagd van hun voor­huid wor­den af­ge­hol­pen.

Op zich is het al raar dat die be­snij­den­de re­lie-rak­kers (jo­den & mos­lims, in or­der of ap­pe­a­ran­ce) wel stel­len dat hun god de mens heeft ge­scha­pen in zijn even­beeld en daar­om com­pleet af­ge­le­verd zou moe­ten zijn, maar dat de man­ne­lij­ke du­pli­ca­ten toch nog een in­greep no­dig heb­ben. Ken­ne­lijk is dat even­beeld niet in or­de als die voor­huid er nog aan zit. Heeft god soms ook geen voor­huid en is het een kwes­tie van de ver­pak­king ver­wij­de­ren en weg­gooi­en? Of wil­len de joden/moslims een fy­siek on­der­scheid ma­ken tus­sen hen­zelf en hun god? Ik zou het kun­nen na­zoe­ken, maar ik ben te­vre­den met de no­tie dat de be­snij­de­nis hier ook wel eens een ding van het ver­le­den zou kun­nen wor­den.

Dat kind­hu­we­lij­ken niet meer er­kend wor­den heeft een gro­te im­pact op de mos­lim-ge­meen­schap, want zo’n sta­tus is con­tro­leer­baar en dus te sanc­ti­o­ne­ren. Dat is ook wen­se­lijk in het ge­val dat zo’n stin­ken­de ou­der­ling een meis­je wil mis­brui­ken. Bij be­snij­de­nis ligt dat an­ders.  Daar­van pro­fi­teert vol­gens mij voor­al de mo­bi­li­teits­in­du­strie. Be­snij­den kun je nog in het bui­ten­land la­ten doen. Er zou om die re­den wel eens een aar­di­ge stroom be­snij­de­nis­toe­ris­me op gang kun­nen ko­men. Het al­ter­na­tief voor de fer­ven­te voor­huid­lo­zen is dat ze te­rug mi­gre­ren naar het land van hun et­ni­sche ach­ter­grond. Voor mij hoeft het niet en ik zie geen voor­deel in de exo­dus van on­ze jood­se en is­la­mi­ti­sche me­de­lan­ders, maar dat het mu­ti­le­ren van kin­de­ren uit naam van god op­houdt kan ik al­leen maar toe­jui­chen.

De De­nen we­ten ook van wan­ten

Een na­ti­o­na­le leeg­loop als bij­scha­de van het even­tu­e­le ver­bod op kind­hu­we­lij­ken en be­snij­de­nis moe­ten we maar voor lief ne­men, hoe ver­ve­lend dat ook is voor de con­ti­nu­ï­teit van on­ze eco­no­mie. We heb­ben (voor­al) de in­ge­reis­de mos­lims no­dig, an­ders krij­gen we nog gro­te­re per­so­neels­te­kor­ten dan we nu al heb­ben. De han­den aan ons ver­zor­gings­bed zijn straks al­le­maal mos­lim en vrouw, an­ders ma­ken we met on­ze ver­grij­zing geen schijn van kans. Het bes­te is dus om die eeu­wen­ou­de maar waan­zin­ni­ge ge­brui­ken su­biet voor eens en voor al­tijd bij de vuil­nis­bak te zet­ten.

De over­win­ning van de ra­tio op het zwe­ve­ri­ge zou ge­wel­dig zijn en bo­ven­dien ge­tui­gen van enor­me sou­ples­se van de Abra­ha­mi­ti­sche ge­lo­vi­gen. Iets zegt me dat een der­ge­lij­ke ma­noeu­vre daar­om een mi­nus­cu­le kans van sla­gen heeft. Er zijn Ne­der­land­se bi­ble­belt-chris­te­nen die een ge­lijk­soor­tig pro­bleem met hun ja­ren­lan­ge zorg­vul­dig ge­re­gis­seer­de in­teelt kun­nen krij­gen. Is dat ei­gen­lijk al ver­bo­den? Als ik af en toe zie hoe dicht die oog­jes bij el­kaar staan dan vrees ik het erg­ste.