Trump: de suc­ces­vol­ste slee­per-agent van het ro­de Azië

De “mé­na­ge à beau­coup” van het Oos­ten.

Het heeft even ge­duurd maar nu ben ik er toch uit. Ein­de­lijk weet ik hoe het zit met die Trump. Ik heb ook weer eens ge­leerd dat iets ver­stop­pen in het vol­le zicht toch een heel ef­fec­tie­ve ma­nier van ge­heim­hou­ding is. Er heeft zich on­der on­ze neu­zen na­me­lijk iets vol­trok­ken wat vrij­wel nie­mand door heeft. Be­hal­ve ik dan, want als je het mij vraagt is bre­ke­been­tje an­nex V.S.-president Do­nald Trump in wer­ke­lijk­heid een agent van Chi­na, die via Mos­kou vak­kun­dig is ge­pa­ra­chu­teerd in het hoog­ste ambt van de V.S.; met de com­pli­men­ten van Pu­tin.

Dat ik het zo laat door heb is best gek want ik klop mij­zelf graag op de borst om mijn vaak zeer ra­ke en loep­zui­ve­re ana­ly­ses van de (geo-)politieke wer­ke­lijk­heid om mij heen. Zo weet ik bij­voor­beeld ook door wie en waar­om J.F.K. is ver­moord. Om vei­lig­heids­re­de­nen zal ik dat hier niet be­kend ma­ken, want ik weet dat ik daar­mee su­biet op de ra­dar van het ver­ant­woor­de­lij­ke Ge­hei­me Ge­noot­schap kom te staan. Be­grij­pe­lij­ker­wij­ze heb ik daar he­lemáál geen zin in.

Bij Trump is al­les an­ders. De be­lang­heb­ben­den zijn daar geen Ame­ri­ka­nen maar Chi­ne­zen. En ie­der­een weet dat Chi­ne­zen he­le aar­di­ge men­sen zijn, die niets kwaads met de we­reld van zins zijn. Ze hoe­ven zich ook ner­gens te ver­ant­woor­den, want kei­zer Xi is on­be­dreigd de mach­tig­ste man van Azië en geen ont­hul­ling in de pers zal hem van zijn troon kun­nen sto­ten. Of­wel, je kunt over Xi zeg­gen wat je wilt, het maakt al­le­maal geen bips uit. Van­daar de be­kend­ma­king van mijn ont­dek­king, waar­bij ik moet stel­len dat het ook Pu­tin een zorg zal zijn wat ik aan de gro­te klok hang. Ik ben geen “(ex-)asset” uit zijn Le­ning­rad-pe­ri­o­de, dus ik maak me geen zor­gen over het hand­werk van het KGB-la­bo­ra­to­ri­um waar­mee al die Lon­den­se Rus­sen te­gen­woor­dig wor­den las­tig­ge­val­len. Pu­tin mag dan een ma­ri­o­net van Jin­ping zijn, in ei­gen ge­le­de­ren is ook hij on­aan­tast­baar (en on­me­te­lijk rijk), dus hij zal ook niet on­der de in­druk zijn van wel­ke beer­put er ook wordt open­ge­trok­ken. En hoe zit het met Trump zelf? Dat kan de he­le we­reld on­der­tus­sen zien: wat die suf­fel ook zegt, Twit­tert of blun­dert en wat er over hem ook aan schan­da­len bo­ven wa­ter komt, het maakt he­le­maal niets uit.

Hoe het uit­ein­de­lijk is ge­gaan met Trump is voer voor een span­nen­de spi­o­na­ge­film van het ka­li­ber Blac­k­list. Kort­heids­hal­ve houd ik het hier bij de vol­gen­de, sum­mie­re op­som­ming: Me­la­nia Knav is lang ge­le­den door Pu­tin naar vo­ren ge­scho­ven als hand­ler voor blaas­kaak en veel­be­lo­ven­de pro­spect Trump. Ze is het pro­to­ty­pe Rus­si­sche “slee­per-spy”; mooi, in­tel­li­gent en klaar­blij­ke­lijk een be­kwaam ma­ni­pu­la­tor. Het maakt haar zeer ge­schikt voor het be­stu­ren van Trump.

Me­la­nia Trump-Knav spreekt veel ta­len, blijft er on­danks haar leef­tijd heel af­ge­traind uit­zien en heeft die le­gen­da­ri­sche koe­le KGB-blik waar­van je oren be­vrie­zen. Ook niet te ver­ge­ten: ze heeft een diep-Sla­vi­sche ach­ter­grond waar je nooit meer van­af komt. Ik vraag me wel eens af hoe snel ze ge­blind­doekt op de Ka­las­h­nik­ov is; de­mon­te­ren, weer in el­kaar zet­ten en span­nen. De snel­ste tijd die ik van haar soort ooit ge­hoord heb is 34 se­con­den.

De zwak­ge­vlees­de Trump is als een blok voor Me­la­nia ge­val­len in de pe­ri­o­de dat hij door zo­wel Chi­na als Rus­land in een ij­ze­ren kre­diet-houd­greep werd ge­no­men. Die fi­nan­ci­ë­le ver­wur­ging – het ide­a­le en zeer knap lek­ken­de vei­lig­heids­ven­tiel voor Chi­na en Rus­land – laat nu al­le Trump fa­mi­lie-im­pe­ria waar­schu­wend wan­ke­len. Zo­wel Trump als zijn fa­mi­lie­le­den heb­ben geen geld maar wel veel schul­den. Die schul­den, op­lo­pend tot in de mil­jar­den dol­lars, moe­ten op per­ma­nen­te ba­sis op­nieuw ge­fi­nan­cierd wor­den. Dat is een de fac­to frau­du­leu­ze prak­tijk, die de Trumps heel kwets­baar maakt. Ze kun­nen en wil­len het zich niet ver­oor­lo­ven om de hand die hen voedt te bij­ten, want dan wacht hun slechts nog een plek­je op een bank in Cen­tral Park. En ge­zien hun hang naar sta­tuur bij de rij­ken der aar­de zul­len ze daar geen trek in heb­ben.

Ik stel me voor dat het een aar­dig pe­lo­ton aan Rus­si­sche en Chi­ne­se fi­nan­ci­ë­le spe­ci­a­lis­ten is ge­weest dat de­ze valkuil voor Do­nald Trump heeft ge­gra­ven, maar echt veel moei­te zal het niet heb­ben ge­kost om hem er daad­wer­ke­lijk in te krij­gen. Trumps zwak­ste punt is na­me­lijk zijn nar­cis­me en dat is een ei­gen­schap die tra­di­ti­o­neel goed is uit te bui­ten.

Dat Trump naast heel erg bruik­baar ook nog heel erg dom is, maakt hem het ide­a­le in­stru­ment in de han­den van een kun­dig pop­pen­spe­ler. Ze zul­len in Pe­king en Mos­kou wel in hun hand­jes knij­pen bij zo veel on­ver­wacht suc­ces. Trump doet zijn taak goed. De in­ter­na­ti­o­na­le part­ners we­ten van gek­kig­heid niet waar ze het met de­ze rand­de­biel moe­ten zoe­ken.

De rest kan ie­der­een zelf be­den­ken. De met as­tro­no­mi­sche schul­den chan­ta­be­le Trump is door Me­la­nia ef­fec­tief “ge­pri­med” en daar­na kun­dig op­ge­stookt om voor het pre­si­dent­schap te gaan. De Rus­sen heb­ben hem ver­vol­gens met het no­di­ge hack- en vlieg­werk in het za­del ge­hol­pen ter­wijl de Chi­ne­zen on­der­tus­sen het bui­ten­ge­woon ver­dien­ste­lij­ke Kou­de-Oor­log-kef­fer­tje Kim naar zijn hok heb­ben te­rug­ge­stuurd. De ma­chi­na­ties zijn klaar. De ver­hou­din­gen in de we­reld staan weer op scherp, wat zich al­tijd laat ver­ta­len in zeer lu­cra­tie­ve con­trac­ten voor de wa­pen­in­du­strie. De Chi­ne­se ma­ri­o­net Trump zit ste­vig op zijn plek, waar hij in com­mis­sie dé de­sta­bi­li­se­ren­de fac­tor van de Wes­te­lij­ke Al­li­an­tie is. Ik zeg: plan ge­slaagd. Trump wordt daar­bij door dik en dun ge­steund door (de plaat­se­lij­ke re­pu­bli­kein­se af­de­ling van) het mon­di­a­le ka­pi­ta­lis­ti­sche mi­li­tair-in­du­stri­ë­le be­lan­gen­com­plex, de club die in wer­ke­lijk­heid on­ze pla­neet be­stuurt.

Je ziet het pas als je het een­maal door­hebt. We kun­nen er ver­der heel nor­maal over doen, mij hou­den ze niet voor de gek.

“This Means WAR.…!” Een dui­de­lijk on­ge­mak­ke­lij­ke Do­nald Trump schudt de hand van zijn baas Xi Jin­ping. Trumps te­gen­stand in de Ame­ri­kaans-Chi­ne­se han­dels­be­trek­kin­gen is cos­me­tisch to­neel­spel om zijn ge­loof­waar­dig­heid bij de Ame­ri­kaan­se bur­ger vei­lig te stel­len…