Vlie­gen­de auto’s. Ben ik de eni­ge die dat eng vindt?

Waar­om weet ik niet zo goed, maar sinds ik een Pe­ti­to Bam­bi­no Fi­as­co was wordt er al ge­fan­ta­seerd over vlie­gen­de auto’s. Nu kan ik me nog voor­stel­len dat het in de tijd dat ik jong, on­be­zon­nen en na­ïef was – zo’n 100 jaar ge­le­den – een haal­ba­re kaart leek. Maar als ik nu naar de da­ge­lijk­se grid-lock kijk die zich op de Ne­der­land­se we­gen af­speelt, dan weet ik het niet zo goed meer.

Ik stel me voor hoe de we­reld er vol­gens (on­der an­de­re) Uber in 2020 moet uit­zien. Niet al­leen rij­den er over­al auto’s rond die geen be­stuur­der meer no­dig heb­ben, ook vlie­gen er dan dro­nes met pizza’s, boe­ken en men­sen door de lucht. Noem mij een Piet­lut, maar hoe moet dat Uber-Haupt goed gaan? Ex­tra­po­le­rend van de hui­di­ge au­to­druk­te op de snel­we­gen en in de ste­den – een si­tu­a­tie die zeer naar­stig wordt ge­ma­na­ged – lijkt het me geen goed idee om ie­der­een zo­maar het lucht­ruim te la­ten kie­zen. Want wordt er voor de­ze toe­komst­vi­sie ook een in­te­gra­le lucht­ver­keers­lei­ding in­ge­richt? Ik denk dat we niet zon­der kun­nen, maar gaan die tech-spe­lers, die nu staan te trap­pe­len van on­ge­duld, daar wel op wach­ten?

De eer­ste on­ge­luk­ken met zelf­rij­ders zijn al ge­beurd. Er zijn zelfs do­den bij ge­val­len. De eer­ste piz­za is waar­schijn­lijk ook al uit de lucht ge­ko­men. Hoe wordt dat straks als er men­sen gaan rond­vlie­gen? Voor­al als ze nu zo’n spor­tie­ve rij­stijl heb­ben, kan het wel eens gaan kra­ken in de lucht. Dan maar ge­heel au­to­ma­tisch? Ma­chi­nes ma­ken ook fou­ten of ze heb­ben een sto­ring. In­grij­pen is voor niet-pi­lo­ten wel­licht erg in­ge­wik­keld. Hoe moe­ten Plan-B er dan uit­zien? Ik weet het dus nog zo net niet met dat ge­vlieg door ie­der­een die daar zin in heeft. En een for­se, du­re uit­brei­ding van de lucht­vaart-ma­na­ge­ment in­fra­struc­tuur zie ik ook niet ge­beu­ren. Het zou zo maar kun­nen dat het par­ti­cu­lie­re fo­rens­vlie­gen ge­woon niet door­gaat.