VVD schrapt kli­maat­ver­an­de­ring

Het is een on­ver­vals­te Trum­pi­aan­se ma­noeu­vre, wat die zo­ge­naam­de li­be­ra­len in ok­to­ber vo­rig jaar heb­ben uit­ge­haald. De zin “kli­maat­ver­an­de­ring leidt tot stij­gen­de zee­spie­gels en he­vi­ge re­gen­bui­en” is op 19 no­vem­ber vo­rig jaar op het VVD-con­gres in Noord­wij­ker­hout uit het ver­kie­zings­pro­gram­ma ge­schrapt. Leuk is dat.… NIET!

Waar­om ben ik ei­gen­lijk niet ver­baasd? Het kli­maat-ak­koord van Pa­rijs is on­der het re­gime van on­der an­de­re de VVD-co­a­li­tie in het al­ge­meen en VVD-mi­nis­ter Kamp in het bij­zon­der vast­ge­steld. Het ak­koord heeft veel voe­ten in de aar­de, niet in de laat­ste plaats om­dat het be­leid voor­schrijft dat er­voor moet zor­gen dat we on­ze CO2 emis­sies zeer sterk ver­min­de­ren en uit­ein­de­lijk ge­heel stop­pen. Het kan niet an­ders dan dat dit re­per­cus­sies heeft voor de ma­nier waar­om we aan eco­no­mie doen. We moe­ten min­de­ren wat on­ze ex­trac­tie van fos­sie­le brand­stof­fen be­treft en ei­gen­lijk he­le­maal af van het groei­mo­del. Die wij­zi­ging van het pa­ra­dig­ma is niet iets wat een VVD – on­der­ne­mers­par­tij pur sang – wil. Ik ver­moed dat ze het kli­maat­ge­doe al­leen maar las­tig vin­den en dat ze de cam­pag­ne van Trump heb­ben aan­ge­pakt om van hun half­har­tig-groe­ne weg af te wij­ken. Het ge­beurt met on­ge­veer de­zelf­de re­to­riek als al lang uit Ame­ri­ka komt. Ik ci­teer:

Een klei­ne VVD-ver­kie­zings­com­mis­sie liet zich over­tui­gen door het ar­gu­ment dat he­le­maal niet vast staat of kli­maat­ver­an­de­ring me­de door de mens ver­oor­zaakt wordt. “Het kli­maat is een klein pro­bleem, met ex­ces­sie­ve kos­ten.

Sla mij maar plat, maar de­ze woor­den ko­men recht­streeks van de Ame­ri­kaan­se kli­maat-scep­ti­ci, die as we speak wor­den op­ge­no­men in de Ame­ri­kaan­se Po­wers That Be en die – god be­ter het – de scep­ter gaan zwaai­en over de Ame­ri­kaan­se mi­li­eu­dienst. Ik vind het VVD-op­por­tu­nis­me en de aper­te ont­ken­ning van de wer­ke­lijk­heid bui­ten­ge­woon schok­kend en ik hoop van gan­ser har­te dat dit nieuws – dat van­daag naar bui­ten kwam – ze gru­we­lijk veel stem­men gaat kos­ten. Dui­de­lijk is in ie­der ge­val wel hoe gril­lig het VVD-be­leid is als het om iets an­ders gaat dan de on­der­steu­ning van het ka­da­ver­ka­pi­ta­lis­me ten kos­te van on­ze pla­neet. Ze ver­die­nen daar­voor een goe­de af­straf­fing door het Ne­der­land­se elec­to­raat, dat zich ho­pe­lijk niet laat lei­den door mis­plaatst kli­maat-scep­sis. Waar­schijn­lijk ben ik veel te op­ti­mis­tisch.

Een iet­wat wrang be­richt in dit ver­band: zelfs Shell ac­cep­teert de kli­maat­ver­an­de­ring al heel lang als een feit.