XTC le­ga­li­se­ren?

Het is een vaak ge­hoor­de ana­ly­se van de ge­mid­del­de an­ti-drugs-bij­de­hand: wiet ro­ken leidt tot hard­drugs­ge­bruik. Het klinkt bij­na plau­si­bel, voor­al als je door je oor­ha­ren heen luis­tert, maar het is in fei­te kut met pe­ren ver­ge­lij­ken. Fiet­sen leidt vol­gens die­zelf­de gam­me­le ra­ti­o­na­le na­me­lijk tot au­to­rij­den.

De mees­te hard-drugs­ge­brui­kers heb­ben wel eens ge­blowd en vrij­wel al­le au­to­mo­bi­lis­ten heb­ben ge­fietst. Het één leidt ech­ter niet tot het an­der. Zo­wel het ge­bruik van hard-drugs als au­to­rij­den zijn be­hoef­tes en ge­dra­gin­gen die au­to­noom ont­staan om­dat ze be­schik­baar zijn en om­dat er een vraag/­be­hoef­te/­bu­si­ness-ca­se is die er­voor zorgt dat ie­mand het gaat re­ge­len voor de markt.. So far, so good dus.

Het pro­du­ce­ren van auto’s die niet ge­vaar­lijk zijn voor mens, dier en mi­li­eu lijkt schier on­mo­ge­lijk om­dat de in­du­strie een dik­ke vin­ger in de le­gis­la­tie­ve be­sluit­vor­mings­pap heeft. Daar­om zit er nog steeds een stuur in die din­gen – of zelfs af en toe een ver­snel­lings­pook – en ver­sto­ken ze nog steeds fos­sie­le brand­stof en is de ge­re­den snel­heid nog steeds een keu­ze. Dat kán te­gen­woor­dig al­le­maal an­ders, mét po­si­tie­ve mi­li­eu- en vei­lig­heids­ef­fec­ten. Maar toch; het zal voor­lo­pig niet ge­beu­ren. De zelf­ver­klaar­de spor­tie­ve, pro­fes­si­o­ne­le be­stuur­der zal voor­lo­pig nog wor­den uit­ge­rust met hand­be­dien­de stink­ma­chi­nes die veel te hard kun­nen rij­den.

We er­ken­nen zo­wel pri­va­cy als keu­ze­vrij­heid als het om au­to­rij­den gaat; een exer­ci­tie bij uit­stek die bij on­des­kun­di­ge exe­cu­tie le­vens­ge­vaar­lijk is. Bij het ge­bruik van ge­nots­mid­de­len zijn we daar­om min­stens hy­po­criet in on­ze wet­ge­ving en aan­pa­len­de hand­ha­ving, want daar res­pec­te­ren we die pri­va­cy en keu­ze­vrij­heid voor geen me­ter. Ver uit­wij­den zal ik niet, want dat heb ik hier al va­ker ge­daan, maar het is toch gek dat we kun­nen drin­ken en ro­ken maar niet vrij kun­nen blo­wen of slik­ken. Het cre­ëert een ge­vaar­lij­ke, on­wen­se­lij­ke si­tu­a­tie, die voor cow­boys zon­der scru­pu­les de deur wa­gen­wijd open­gooit om op de markt te zet­ten wat ze wil­len. Het pro­duc­tie­af­val, dat min­stens even ge­vaar­lijk is als be­smet­te drugs, wordt ge­la­ten als dank.…

Al­le pro­ble­men rond het ge­bruik en de pro­duc­tie van XTC – of zui­ver­der: MDMA – los­sen op als sneeuw voor de zon als het goed­je ge­le­ga­li­seerd wordt. Ik ben dus blij met het be­richt in De Volks­krant van van­daag, waar­in Groen Links pre­cies dát voor­stelt. Het zou veel ge­zond­heids­pro­ble­men en af­val in de na­tuur voor­ko­men. Gaat het daar­om wat wor­den? Dat blijft de vraag, om­dat het ge­mo­ra­li­seer van rechts tot nu toe zwaar­der weegt dan prak­ti­sche (of an­de­re) be­zwa­ren rond de il­le­ga­li­teit van drugs. Ik vraag me daar­om wel eens af of die dwars­lig­gen­de po­li­ti­ci wor­den in­ge­fluis­terd door drugs­cri­mi­ne­len die hun markt wil­len be­scher­men. Voor­al bij XTC-boe­ren kan ik me dat goed voor­stel­len. De pro­duc­tie daar­van is sim­pel en goed­koop en de mar­ges zijn na­ve­nant gi­gan­tisch. Wie zou dat nou kwijt wil­len…?

Even­wel, de me­nin­gen ver­schil­len aan­zien­lijk:

Het ver­volg op het XTC-ver­haal in De Volks­krant van 18-12-2018