(Zegt) Trump te­gen de muur…

Trump bij de klaag­muur. Zo­als va­ker kan ik de ver­lei­ding niet weer­staan een we­der­om GENIALE Col­lig­non te le­nen.

Ik heb een be­perkt schrij­vers­blok. Niet om­dat ik niet weet wat op te schrij­ven, maar om­dat er eer­der te­veel aan de hand is om een glad­lo­pen­de keu­ze te ma­ken. Bij­voor­beeld: Tur­kije is be­zig met een po­grom on­der haar ver­meen­de Gülen-be­vol­king. Ve­le tien­dui­zen­den men­sen heb­ben hun baan ver­lo­ren en kun­nen niet meer in hun le­vens­on­der­houd voor­zien. Erg­do­gan is flink op weg om de ge­he­le ci­vie­le men­se­lij­ke in­fra­struc­tuur van zijn land te ver­van­gen met zijn wel­ge­zin­den. Het is een zui­ve­ring van het for­maat Sta­lin in 1936–1938 en net als toen is een groot deel van het staats­ap­pa­raat de pi­neut. Het ver­schil is de af­we­zig­heid van vuur­pel­e­tons, maar dat zou nog kun­nen ver­an­de­ren.

En dan heb ik het nog maar over één ding; iets wat me blijft ver­ba­zen in de­ze mo­der­ne tij­den waar­in ie­der­een kan zien wat er ge­beurt. Maar als ik iets heb ge­leerd in de af­ge­lo­pen maan­den, dan is het wel dat ho­ge ge­ko­zen po­li­ti­ci, die een­maal aan de goe­de kant van de macht zit­ten, kun­nen doen wat ze wil­len; mits ze uit een ge­man­keer­de de­mo­cra­tie zo­als de VS, Rus­land of Tur­kije ko­men. De fail-sa­fe me­cha­nis­men die wij hier heb­ben ken­nen ze daar niet. Want la­ten we wel we­zen, als een po­li­ti­cus hier in Noord-West Eu­ro­pa iets uit zou ha­len wat ook maar in de ver­te riekt naar iets waar­mee ze in die lan­den weg­ko­men, dan zou on­ver­bid­de­lijk het hoofd rol­len. En te­recht.

Ik kan me be­ter con­cen­tre­ren op de hui­di­ge reis van Trump door het Mid­den-Oos­ten en Ita­lië. Dat is be­trek­ke­lijk low-im­pact ver­maak op hoog ni­veau. Van Trump heb ik on­der­tus­sen be­gre­pen hoe pro­faan po­li­ti­ci kun­nen zijn. De­ze Breed­bek-Pol­fi­na­rio wordt voor zo­ver ik kan over­zien door wer­ke­lijk nie­mand meer se­ri­eus ge­no­men, be­hal­ve wel­licht door Ben­ja­min Ne­ta­nya­hu, de pre­mier van Is­ra­ël, die door zijn ei­gen na­tie net zo hard wordt uit­ge­sche­ten als zijn Ame­ri­kaan­se gast door de zij­ne. Waar de ver­wach­tin­gen eerst nog wa­ren dat Trump wel eens ge­vaar­lij­ke re­to­riek zou kun­nen be­zi­gen in het Se­mi­ti­sche kruit­vat, zo is nu de al­ge­me­ne te­neur er eer­der een­tje van gê­ne en ver­ba­zing over zijn on­kun­de, zijn he­te­lucht­bla­ze­rij en zijn aper­te in­ef­fec­ti­vi­teit. Zijn vol­le­di­ge ge­brek aan het meest ba­sic, ru­di­men­tai­re his­to­ri­sche be­sef en zijn te­nen­krom­men­de zelf­over­schat­ting doen de rest. Als de­ze man niet zo mach­tig was ge­weest, dan zou hij het ri­see van de we­reld­po­li­tiek zijn. Nu wacht ie­der­een met enig in­zicht in de we­reld op zijn val. Het kan nog even du­ren, maar ik ge­loof dat het er aan zit te ko­men. En on­der­tus­sen mo­gen we een ding ze­ker niet ver­ge­ten: wat ook nog kan ge­beu­ren is dat hij plots­klaps dood neer­valt, om­dat hij het pre­si­dent­schap fy­siek niet meer kan bol­wer­ken. Die kans is denk ik niet tri­vi­aal. Trump is al­les be­hal­ve een fit­te vent.

In­ter­mez­zo: Trump staat bij de west­muur van de tem­pel in Je­ru­za­lem en pre­velt te­gen de ste­nen aan. Op een ge­ge­ven mo­ment draait hij zich om en loopt naar zijn en­tou­ra­ge. Ie­mand vraagt hem: “En, hoe was het om daar te bid­den?” Zegt Trump: “Als­of je te­gen een muur aan praat…!

Na van­daag zal Trump rich­ting mijn ka­me­raad Fran­cis­cus in Ro­me vlie­gen, waar hij een au­di­ën­tie krijgt. Ik hoop dat Fran­ky Trump goed de waar­heid zal zeg­gen, wat ik ei­gen­lijk ook ver­wacht van de­ze recht­lij­ni­ge kerk­vorst van wie ik schaam­te­loos fan ben. Daar­na gaat hij door naar Si­cilië voor de G7, maar waar­schijn­lijk ook om za­ken te doen. Zo werkt dat na­me­lijk bij de gro­te ver­stren­ge­laar Trump. Ik weet pre­cies hoe dat straks gaat. In Si­cilië kun je geen vin­ger krom­trek­ken zon­der de maf­fia. Het is dus te ver­wach­ten dat Trump daar met zijn gro­te bek in de lo­ka­le val van de Co­sa Nos­tra zal lo­pen. Dat kan al­leen maar bij­dra­gen aan zijn even­tu­e­le im­pe­ach­ment. Zijn groot­moe­dig­heid en bra­vou­re zul­len op dat me­di­ter­ra­ne ro­ver­sei­land, waar de ver­hou­din­gen al eeu­wen lang ve­le ma­len ge­vaar­lij­ker zijn dan in Je­ru­za­lem, na­gels aan zijn doods­kist zijn.


Up­da­te 24-5-2017: zie de ge­zich­ten na het be­zoek aan de paus. HIJ is niet blij.…