Sylvana Simons: zeikwijf & huilebalk met veel te lange tenen

En dan ook gelijk: laat die Giel Beelen toch met rust, stelletje politiek correcte, pseudo-rechtschapen opportunisten.

En dan ook ge­lijk: laat die Giel Bee­len toch met rust, stel­le­tje po­li­tiek cor­rec­te, pseu­do-recht­scha­pen op­por­tu­nis­ten.

Zo, dat is er uit en dat was no­dig na het zien van een te­nen­krom­men­de uit­zen­ding van DWDD (2−11−2016), waar­in Giel Bee­len door het stof ging over een mi­ni­maal mis­lukt snel grap­je over be­roeps­zeur­piet Si­mons en waar­in hij door zo’n suf­fe ta­fel­poe­del – die in com­mis­sie de be­le­dig­de ge­kleur­de deer­ne uithing – werd op­ge­roe­pen om ver­ant­woor­de­lijk­heid te ne­men voor zijn als ra­cis­tisch op­ge­vat­te grap­je. Hoe dan pre­cies? Bee­len is geen ra­cist en hij heeft zelfs zijn me­de­wer­king ver­leend aan een spot­je te­gen dis­cri­mi­na­tie, waar­in hij nu, na zijn “grap­je”, door mid­del van een blok voor zijn hoofd wordt ge­dis­cri­mi­neerd. Het is om mis­se­lijk van te wor­den.

Die Si­mons is een los­ge­sla­gen rel­meut van de al­ler­bo­ven­ste plank, die haar mis­luk­te po­li­tie­ke elan he­laas het licht heeft la­ten zien bij die nog mis­luk­te­re club van hal­ve­ga­ren die zich vol­strekt mis­plaatst “DENK” noemt. Ik ben zelf al­loch­toon en te­gen­woor­dig niet zon­der trots zelfs “Ne­der­lan­der met een mi­gra­tie­ach­ter­grond” en ik kan me maar niet voor­stel­len waar­om dat stel­le­tje jan­kers hier über­haupt in de Twee­de Ka­mer wordt ge­to­le­reerd. Ze ver­die­nen een “Cor­don Sa­ni­tair”, net zo­als Wil­ders. “Ga toch lek­ker in­te­gre­ren!” denk ik als ik die mis­luk­te ex-Pv­dA par­le­men­ta­ri­ërs zie stun­te­len met hun on­ge­wens­te loy­a­li­teit voor des­poot en an­ti-de­mo­craat Er­do­gan en moe­der­beer­put Tur­kije. Wat een on­voor­stel­ba­re aan­flui­ting!

Maak maar lek­ker grap­pen over die Su­ri­na­mers, Tur­ken, Afri­ka­nen en Ita­li­a­nen. Ie­der­een ver­dient het om af en toe eens goed in de zeik ge­no­men te wor­den. Dat is goed voor het re­la­ti­ve­ren van ons ego en het dem­pen van het ons al­len be­ken­de ge­voel van su­pe­ri­o­ri­teit over de Ne­der­lan­ders; voor­al als het over eten, ko­ken, de­sign en in­ter-per­soon­lij­ke po­li­tes­se gaat. Er zijn din­gen, daar snap­pen die kaas­kop­pen he­le­maal niets van, maar on­der­tus­sen van een he­le boel ook weer wel. Dat maakt de­ze bad­kuip ach­ter de dui­nen toch de bes­te plaats op on­ze pla­neet om kin­de­ren groot te bren­gen, ook voor ons al­loch­to­nen en on­ge­acht on­ze kleur. Daar kun­nen we heel nor­maal over doen. Het is hier be­ter dan in Ita­lië, Tur­kije, Su­ri­na­me, de An­til­len, on­ge­veer heel het Afri­kaan­se con­ti­nent, het noor­den, mid­den en het zui­den van Ame­ri­ka en het groot­ste ge­deel­te van cen­traal en oost Azië. Ik ge­loof dat we slechts se­ri­eu­ze con­cur­ren­tie van de Scan­di­na­vi­sche lan­den heb­ben. Of­wel, die Ita­li­a­nen, Tur­ken, Su­ri­na­mers, Afri­ka­nen, Azi­a­ten, Ame­ri­ka­nen (en ga zo maar door) die hier al­le­maal rond­han­gen, krij­gen het niet voor el­kaar om “zu Hau­se” een goed wer­ken­de maat­schap­pij in el­kaar te zet­ten die de bur­gers een se­ri­eus per­spec­tief voor de toe­komst biedt. Dat ligt vol­le­dig aan hen zelf. Daar zijn ze klaar­blij­ke­lijk niet door­tas­tend ge­noeg voor. Het zijn wat dat be­treft dus ge­woon suk­kels. Dat sen­ti­ment voel ik mo­men­teel trou­wens het sterk­ste bij die maf­fe Tur­ken, die er mas­saal bij staan te kij­ken hoe hun land door op­per­ban­diet Er­do­gan wordt uit­ge­beend. (Zo, Ke­mal, die kun je al­vast in je zak ste­ken.) Ita­lië komt op een goe­de twee­de plaats, om­dat die cor­rup­te spaghetti’s het niet lukt om hun maf­fi­aan­se scha­duw­staat te eli­mi­ne­ren. En breek me over bij­voor­beeld Zuid-Afri­ka­nen en hun ge­zel­lig kleu­ren­de maar op het gê­nan­te af in­com­pe­ten­te par­le­ment de bek niet los.

Huids­kleur in­te­res­seert me al­leen maar als ik naar een seks­film zit te kij­ken, want dan heb ik zo mijn voor­keu­ren. Ver­der boeit het me niet. Dus als zo’n zwar­te, brui­ne, ge­le of wit­te dom is of iets doet wat niet in de haak is, dan moet ik dat ge­woon kun­nen zeg­gen zon­der ge­lijk van dis­cri­mi­na­tie be­ticht te wor­den. We gaan in Ne­der­land veel te ver mee met die ras­cis­me-zei­kers, die al gro­te kro­ko­dil­len­tra­nen gaan zit­ten hui­len als er al­leen maar naar ze wordt ge­we­zen. DENK is een goed voor­beeld van zo’n zie­li­ge ge­le­gen­heids­club van schreeu­wers, ope­re­rend van­uit een door­ge­scho­ten, spe­ci­aal op al­loch­to­ne leest ge­schoeid po­pu­lis­me en met ze­ker een ki­lo bo­ter op hun hoofd. Het is jam­mer dat ze een beet­je van het tij mee­krij­gen, want ik gun ze dat ab­so­luut niet. Dat hip­pe ras­cis­me-ge­ou­we­hoer in de me­dia te­gen­woor­dig, ik word er on­pas­se­lijk van. Om in de stijl van DWDD van gis­te­ren te blij­ven: “Mag ik even een teil­tje…?”

En wat Giel Bee­len be­treft: het is jam­mer dat hij stopt met ra­dio ma­ken want ik mag zo­wel hem als zijn hu­mor bij­zon­der graag…

allochtoon

In lijn en stijl: toch even een bril­jan­te Col­lig­non (VK 3-11-2016) ge­pikt.

Dag Zwar­te Piet
Mijl­paal: ik ben al­loch­toon af…
T⛪UIS | MUURK✍NT | | Carlito, ergo SUM! - JAARGANG 8 | ◬