Boer­ki­ni? Yum­mie!

KnipselIn­eens schrik ik wak­ker met het idee iets es­sen­ti­eels ge­mist te heb­ben. En in­der­daad, er woedt al ge­rui­me tijd een fel­le dis­cus­sie over de boer­ki­ni. Die gaat zelfs zo ver dat Frank­rijk – dat suf­fe land met die ei­gen­aar­di­ge mix van vrij­heid, ge­lijk­heid, broe­der­schap, slap lul­len­de pseu­do-in­tel­lec­tu­e­len en apert pro­to-fas­cis­me – dat ding al dan niet con­sti­tu­ti­o­neel le­gaal heeft ver­bo­den. Waar­om wordt me niet dui­de­lijk. Ie­der­een weet, zo­als ik al eens eer­der stel­de (18+!), dat boerka’s en boerkini’s waan­zin­nig sexy zijn en dat de da­mes er­on­der vaak he­le­maal in hun blo­te bip­sen ple­gen rond te lo­pen. Een ver­bod is dus erg con­ser­va­tief, ou­der­wets en on-ero­tisch als je het mij vraagt.

Ik geef toe dat ik boerkini’s graag zie op de stran­den. Het lij­ken me prak­tisch wel on­din­gen en zelf zou ik er van­af blij­ven als vrouw zijn­de. Maar ge­luk­kig ben ik geen vrouw en hoef ik me niets af te vra­gen over mijn bad­kle­ding. En hoe mijn da­me er­bij loopt op een warm en re­cre­a­tief mo­ment zal me ge­voeg­lijk worst zijn. Al­hoe­wel, dat is niet he­le­maal waar. Naast mijn vol­le­dig per­soon­lij­ke voor­keur voor veel huid en bloot merk ik toch een stie­kem aan­was­sen­de char­me voor de boer­ki­ni. Ik zal het mijn me­vrouw ech­ter niet aan­doen om wat haar kle­ding be­treft een ver­zoek­num­mer in te die­nen. In het al­ge­meen vind ik dat al niet ge­past, want zij moet zich goed voe­len in wat ze draagt (of niet). Daar heb ik niets mee te ma­ken. Maar bo­ven­dien, de ze­den­mees­ter uit­han­gen over wat mijn da­me wenst aan te trek­ken is al he­le­maal een ver van mijn bed show.

De door­snee Ara­bisch-ge­o­ri­ën­teer­de vrouw heeft de luxe van de keu­ze ge­loof ik min­der, wat wel de re­den zal zijn voor al­le com­mo­tie. Het idee is dat die da­mes een boer­ki­ni dra­gen om­dat ze dat van hun man­nen en imams moe­ten. Wat ik zelf ech­ter op tv in in­ter­views zie, is dat de boer­ki­ni-da­mes het zelf ver­kie­zen. Dus wat is daar pre­cies mis mee? Daar is geen vecht­par­tij op het strand voor no­dig en een ver­bod is dan na­tuur­lijk he­le­maal on­zin­nig. Is het soms de Boer­ka­ra­bi­sche sneer naar de los­se wes­ter­se ze­den die de wes­ter­ling zo tergt? Dat laat­ste vind ik dan voor­al erg leuk, want het mag best wel eens ge­zegd wor­den dat “on­ze” ze­den en ge­woon­ten niet maat­ge­vend hoe­ven te zijn; in ie­der ge­val niet voor ie­der­een.

nunsatseaIk zie kan­di­daat Twee­de Ka­mer­lid Syl­va­na Si­mons van­daag in de krant zeg­gen dat “de boer­ki­ni de ul­tie­me ui­ting van eman­ci­pa­tie, par­ti­ci­pa­tie en, in de taal van de ge­ves­tig­de po­li­tiek, in­te­gra­tie” is. Ik moet haar – on­danks haar lid­maat­schap van de meest de­bie­le en vol­strekt over­bo­di­ge “po­li­tie­ke” hui­le­balk­par­tij DENK – mis­schien wel een beet­je ge­lijk ge­ven, waar­bij ik ove­ri­gens niet ver­wacht dat haar sen­ti­ment breed ge­dra­gen wordt.

Voor een boer­ki­ni­ver­bod op de Ne­der­land­se stran­den ben ik dus voor­lo­pig niet bang. Daar zijn “wij ” dan toch net een tik­kie te nuch­ter voor. En an­ders­om, zou­den we – in lijn met de plaat­se­lij­ke ze­den – op Ta­hi­ti on­ze vrou­wen ver­plich­ten om top­less in een om­slag­doek­je rond te lo­pen? Hoe aan­trek­ke­lijk dat idee ook is, ik denk dus van niet.


UPDATE 6–9‑2016: Lees het te­gen­ge­luid van Da­rya Sa­fai, die de boer­ki­ni niet in de­zelf­de adem als vrou­wen­rech­ten te ver­de­di­gen vindt .

Een gedachte over “Boer­ki­ni? Yum­mie!

  1. Ik vind het al­tijd wel in­te­res­sant om jouw stuk­ken te le­zen. Vaak ben ik het met jouw opi­nies eens, maar toch wil re­a­ge­ren op het stuk over de Boer­ki­ni. Syl­va­na Sim­mons stelt dat het dra­gen er­van de ul­tie­me vorm van eman­ci­pa­tie is. Ik ben het we­der­om niet met haar eens. Als dit een be­wijs is van eman­ci­pa­tie dan is het eman­ci­pa­tie­pro­ces mak­ke­lij­ker dan ik dacht (of al ver­lo­ren??) of is de po­si­tie van de vrouw in de Is­la­mi­ti­sche we­reld nog be­roer­der dan ik al vrees­de. Als je dit ver­der door­trekt moet een vrouw in Sau­di Ara­bië blij zijn met de Ni­qab, want al val­len de mus­sen met tem­pe­ra­tu­ren van bij­na 50 gra­den van de da­ken, zo mo­gen zij ten­min­ste nog de straat op.

    Ik durf wel te stel­len dat het dra­gen van een hoofd­doek, ni­qab, boer­ka of boer­ki­ni niet al­tijd een kwes­tie van vrij­wil­lig dra­gen is. In de Is­la­mi­ti­sche cul­tuur is de so­ci­a­le con­tro­le groot en draait al­les om eer en schan­de, waar­bij de fa­mi­lie-eer voor­al door man­nen wordt bin­nen ge­haald en schan­de bij­na uit­slui­tend via de vrouw, voor­al wan­neer zij zich “niet ge­past” kleed of ge­draagt. Daar be­gint al de on­ge­lijk­heid. Een ge­volg daar­van is dat een vrouw die wel stel­ling durft te ne­men te­gen kle­ding­voor­schrif­ten of an­de­re dogma’s dat mag be­zu­ren met al­ler­lei sanc­ties. Je moet dus ver­domd ste­vig in je schoe­nen staan wil je daar­te­gen in gaan. Met na­me vrou­wen wor­den nauw­let­tend in de ga­ten ge­hou­den door de ge­meen­schap en dat is in mijn op­tiek ook de re­den waar­om er in bij­voor­beeld Trans­vaal of de Schil­ders­wijk veel vrou­wen in Is­la­mi­tisch ge­o­ri­ën­teer­de kle­ding lo­pen. Kom je in een Fries of Lim­burgs ge­hucht zal je geen vrou­wen in lan­ge ge­wa­den te­gen ko­men want dan speelt de nood­zaak geen rol om­dat er toch ver­der geen men­sen zijn die tot de­zelf­de cul­tu­re­le groep be­ho­ren.

    De de­mo­cra­ti­se­ring van on­ze sa­men­le­ving be­gon in de ja­ren 60 en ik ben de fe­mi­nis­tes van toen erg dank­baar dat zij mis­stan­den aan de kaak heb­ben ge­steld. Ook de kerk kreeg be­hoor­lijk wat kri­tiek te ver­du­ren en me­de hier­door is de he­den­daag­se in­vloed zeer mar­gi­naal te noe­men. Op en­ke­le fun­da­men­ta­lis­ten in de Bi­ble-belt na, laat zelfs de meest vro­me Ka­tho­liek of Her­vorm­de zich niet nog ver­tel­len wat hij/ zij mag dra­gen, hoe om te gaan met man/vrouwverhoudingen, ar­beids­par­ti­ci­pa­tie en sek­su­a­li­teit. De Fe­mi­nis­ten van toen heb­ben vrouw­on­vrien­de­lij­ke, ver­stik­ken­de ele­men­ten van de kerk ter dis­cus­sie ge­steld en de vrou­wen hier­mee een gro­te dienst be­we­zen. Waar­om zou men nu geen stel­ling ne­men te­gen de­zelf­de (of er­ge­re) ab­sur­di­tei­ten bin­nen de Is­lam? Je hoeft nie­mand wat op te leg­gen of te ver­bie­den, maar in een in­clu­sie­ve sa­men­le­ving (om maar wat Denk-ter­men te be­zi­gen) mag je wel een dis­cus­sie aan­gaan en la­ten zien wel­ke ver­wor­ven­he­den in elk ge­val in het Wes­ten ge­koes­terd wor­den.

    Ik weet niet of de fo­to van de non­nen moet sug­ge­re­ren dat er bin­nen het Chris­ten­dom ook zul­ke be­dek­ken­de kle­ding ge­dra­gen wordt en dat het dus niet ex­clu­sief is voor de Is­lam. Het be­treft hier non­nen die een uni­form dra­gen om­dat zij lid zijn van een be­paal­de or­de. Hier­mee de­mon­stre­ren zij dat zij ge­ko­zen heb­ben voor een le­ven in een­voud. Het zijn geen bur­ger­vrou­wen en dat vind ik van een an­de­re ca­te­go­rie.

Laat een reactie achter op Mihoen Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *