Bundes Niederland der Deutschen Republik

klik voor vergroting

Ik heb een sim­pe­le doch zeer doel­tref­fen­de oplos­sing voor een twee­tal pran­gen­de kwes­ties die mij – samen met het repu­bli­kein­se smal­deel van onze natie – al lan­ge tijd bezig­houdt: wat te doen met ons konings­huis, dat “van Duit­schen Bloet” toch een winst­ge­vend pro­fiel in het bui­ten­land ople­vert maar tege­lij­ker­tijd een con­sti­tu­ti­o­neel-monar­chis­tisch mis­bak­sel is, dat nodig een make-over kan gebrui­ken. Het ant­woord is bij­na te sim­pel voor woor­den: “We moe­ten ons laten opne­men in de Bun­des­re­pu­blik Deutschland.”

Dit is een voor­deel met alleen voor­de­len. Sinds het ein­de van de Twee­de Wereld­oor­log, waar­in Duits­land heeft gepoogd Neder­land met geweld in te lij­ven, is het – als gevolg van het Mar­shall-plan – onder­tus­sen niet meer te ont­ken­nen dat het goed is voor een land om onder­deel te wor­den van de sterk­ste eco­no­mie van het Eur­azi­sche con­ti­nent, en dat is de BRD. Als Duits­land niest, dan wordt Neder­land ver­kou­den. Er is een ster­ke eco­no­mi­sche band met Duits­land en de fede­ra­le para­plu zou wel eens gun­stig kun­nen zijn in ter­men van “eco­no­my of sca­le”. Dus waar­om niet als het sode­mie­ter­tje de aan­vraag tot annexa­tie naar Ber­lijn ver­stu­ren? Als het mee­zit, dan kun­nen we nog voor een effec­tie­ve Brexit onder­deel zijn van een Groot Duitsland.

Het konings­huis, dat de nodi­ge bloed­con­nec­ties kent naar de Hui­zen Hohen­zol­lern en Pruis­sen, kan in sterk afge­slank­te en veel goed­ko­pe­re vorm per­ma­nent de zet­baas van de Gouw Hol­land leve­ren. Het Kur­haus staat dan ein­de­lijk in Duits­land en onze oos­te­lij­ke land­ge­no­ten kun­nen op hun eigen Sche­ve­ning­se strand zoveel kui­len gra­ven als ze wil­len. Het eni­ge wat ze wel­licht moei­lijk zal val­len is het cor­rect uit­spre­ken van de naam van hun vers aan­ge­won­nen badplaats.

Regi­o­na­lis­me is des dui­vels oor kus­sen. Schaal­ver­gro­ting, loka­le sub-auto­no­mie en metro­pool­vor­ming zijn veel intel­li­gen­ter in een tijd dat de wereld gro­ter en klei­ner tege­lijk wordt. Neder­land als bonds­land van de Duit­se fede­ra­tie ligt aar­dig in die lijn. Zou het een idee zijn om een par­tij op te rich­ten die een Neder­Duit­se her­e­ni­ging als topic heeft? Ten­slot­te is er zoiets der­ge­lijks ook in Enge­land gebeurd, maar dan in sepa­ra­tis­tisch vari­ant en met een pre­cies omge­keerd resultaat.

2 gedachtes over “Bundes Niederland der Deutschen Republik

  1. Er is hele­maal geen reden waar­om je in een repu­bliek niet ook gewoon iemand kan heb­ben met de een func­tie­pro­fiel Kai­ser dus ik zie voor WAx en zijn famil­je ook slechts wen­ken­de perspectieven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.