Bun­des Nie­der­land der Deut­schen Republik

klik voor vergroting

Ik heb een sim­pe­le doch zeer doel­tref­fen­de op­los­sing voor een twee­tal pran­gen­de kwes­ties die mij – sa­men met het re­pu­bli­kein­se smal­deel van on­ze na­tie – al lan­ge tijd be­zig­houdt: wat te doen met ons ko­nings­huis, dat “van Duit­schen Bloet” toch een winst­ge­vend pro­fiel in het bui­ten­land op­le­vert maar te­ge­lij­ker­tijd een con­sti­tu­ti­o­neel-mo­nar­chis­tisch mis­bak­sel is, dat no­dig een ma­ke-over kan ge­brui­ken. Het ant­woord is bij­na te sim­pel voor woor­den: “We moe­ten ons la­ten op­ne­men in de Bun­des­re­pu­blik Deutschland.”

Dit is een voor­deel met al­leen voor­de­len. Sinds het ein­de van de Twee­de We­reld­oor­log, waar­in Duits­land heeft ge­poogd Ne­der­land met ge­weld in te lij­ven, is het – als ge­volg van het Mar­shall-plan – on­der­tus­sen niet meer te ont­ken­nen dat het goed is voor een land om on­der­deel te wor­den van de sterk­ste eco­no­mie van het Eur­azi­sche con­ti­nent, en dat is de BRD. Als Duits­land niest, dan wordt Ne­der­land ver­kou­den. Er is een ster­ke eco­no­mi­sche band met Duits­land en de fe­de­ra­le pa­ra­plu zou wel eens gun­stig kun­nen zijn in ter­men van “eco­no­my of sca­le”. Dus waar­om niet als het so­de­mie­ter­tje de aan­vraag tot an­nexa­tie naar Ber­lijn ver­stu­ren? Als het mee­zit, dan kun­nen we nog voor een ef­fec­tie­ve Brexit on­der­deel zijn van een Groot Duitsland.

Het ko­nings­huis, dat de no­di­ge bloed­con­nec­ties kent naar de Hui­zen Ho­hen­zol­lern en Pruis­sen, kan in sterk af­ge­slank­te en veel goed­ko­pe­re vorm per­ma­nent de zet­baas van de Gouw Hol­land le­ve­ren. Het Kur­haus staat dan ein­de­lijk in Duits­land en on­ze oos­te­lij­ke land­ge­no­ten kun­nen op hun ei­gen Sche­ve­ning­se strand zo­veel kui­len gra­ven als ze wil­len. Het eni­ge wat ze wel­licht moei­lijk zal val­len is het cor­rect uit­spre­ken van de naam van hun vers aan­ge­won­nen badplaats.

Re­gi­o­na­lis­me is des dui­vels oor kus­sen. Schaal­ver­gro­ting, lo­ka­le sub-au­to­no­mie en me­tro­pool­vor­ming zijn veel in­tel­li­gen­ter in een tijd dat de we­reld gro­ter en klei­ner te­ge­lijk wordt. Ne­der­land als bonds­land van de Duit­se fe­de­ra­tie ligt aar­dig in die lijn. Zou het een idee zijn om een par­tij op te rich­ten die een Ne­der­Duit­se her­e­ni­ging als to­pic heeft? Ten­slot­te is er zo­iets der­ge­lijks ook in En­ge­land ge­beurd, maar dan in se­pa­ra­tis­tisch va­ri­ant en met een pre­cies om­ge­keerd resultaat.

2 gedachtes over “Bun­des Nie­der­land der Deut­schen Republik

  1. Er is he­le­maal geen re­den waar­om je in een re­pu­bliek niet ook ge­woon ie­mand kan heb­ben met de een func­tie­pro­fiel Kai­ser dus ik zie voor WAx en zijn fa­mil­je ook slechts wen­ken­de perspectieven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *