Dé op­los­sing voor mi­gra­tie: al­le neo-Paleo’s naar Afri­ka!

Als je met een scheef oog naar het nieuws kijkt over die boot-im­mi­gra­tie over de Mid­del­land­se Zee en te­ge­lij­ker­tijd een ar­ti­kel zit te le­zen over dat pa­leo-di­eet, dan wil­len er wel eens idee­ën ont­staan die van ver bui­ten de box ko­men. Zo­iets over­kwam mij eer­gis­te­ren. Ik denk sinds die me­mo­ra­be­le dag dat ik een (ge­deel­te­lij­ke) op­los­sing heb ge­von­den voor de in­stroom van boot­vluch­te­lin­gen uit Afri­ka en de grie­ven die de door­snee pa­leo-hip­pies over ons voed­sel heb­ben.

Pa­leo-di­ë­ters zijn men­sen die de laat­ste mo­de van “de-weg-kwijt-zijn” vol­gen in de vorm van een ge­kun­stel­de voed­sel­in­na­me, die voor­al ge­ba­seerd lijkt te zijn op hip­pie-sprook­jes en vaag eso­te­risch ge­ze­mel over het le­ven van ho­mo sapiens (HS) tot zo’n 12.000 jaar ge­le­den.

Het idee is sim­pel en niet eens heel erg gek: je eet zo­als HS deed in het tijd­perk vóór de agra­ri­sche re­vo­lu­tie (12.000 jaar ge­le­den) en je neemt aan dat je dan niet wordt ver­gif­tigd met al­ler­lei nieu­wer­wet­se meuk die in ons voed­sel zit sinds we het zijn gaan ver­bou­wen / raf­fi­ne­ren / be­rei­den. Dat zou dan ook veel ge­zon­der zijn. Ik kan er een heel epis­tel aan kwijt, maar dat laat ik aan spe­ci­a­lis­ten als Ro­san­ne Hertz­ber­ger over, die op ef­fec­tie­ve, we­ten­schap­pe­lij­ke wij­ze en ge­heel te­recht het pa­leo-di­eet de grond in schrijft. Ik vol­sta hier even met de op­mer­king dat het een got­spe is dat vol­was­sen men­sen, die nog pre­ten­de­ren eni­ge in­tel­li­gen­tie te heb­ben ook, zich aan der­ge­lij­ke kwak­zal­ve­rij schul­dig kun­nen ma­ken; maar dit ter­zij­de. Wat in­te­res­san­ter is, is dat die paleo’s ons hier een gro­te dienst kun­nen be­wij­zen.

Het pa­leo-di­eet is niet al­leen we­ten­schap­pe­lijk vol­strek­te on­zin, maar in­te­res­san­ter is dat de leef­om­stan­dig­he­den van HS niet on­ver­deeld gun­stig wa­ren te noe­men. Die men­sen wer­den niet oud: de ge­mid­del­de le­vens­ver­wach­ting van HS van voor de agra­ri­sche re­vo­lu­tie – on­ge­veer 10.000 B.C.E. – lag zo rond de 30 jaar. Het zou wat zijn als die neo-paleo’s zich daar ook aan zou­den hou­den, want dan is hun mo­del nog enigs­zins houd­baar en mis­schien zelfs eco­lo­gisch uit­voer­baar. Neo-paleo’s leg­gen in hun di­eet na­me­lijk erg veel na­druk op het eten van vlees. Vlees-eten is in on­ze sa­men­le­ving ech­ter een eco­lo­gi­sche ramp: de pro­duc­tie van rund­vlees is zelfs de meest be­las­ten­de in­du­strie op on­ze aard­bol. De neo-paleo’s heb­ben zo veel vlees no­dig dat, in­dien de he­le we­reld zou over­scha­ke­len naar dit bi­zar­re di­eet, we on­ge­veer 5 pla­ne­ten no­dig zou­den heb­ben om de we­reld­be­vol­king te voe­den.

Het pa­leo-di­eet is voor­al een eli­te-aan­ge­le­gen­heid, die niet voor de ge­he­le we­reld haal­baar is, ten­zij de we­reld­be­vol­king te­rug­scha­kelt naar een le­vens­ver­wach­ting van 30 jaar. Om het han­den en voe­ten te ge­ven: als de neo-pa­leo op 30 ja­ri­ge leef­tijd mas­saal eu­tha­na­sie prak­ti­seert, dan is het mo­del wel­licht nog te doen ook. Maar af­ge­zien van al­ler­lei com­pli­ca­ties rond een we­reld­be­vol­king die niet ver­der dan 30 komt – zo­als een ver­gaan­de re­gres­sie in ci­vi­li­sa­tie en ken­nis­be­houd – vrees ik dat ze daar niet aan wil­len.

Er is naast eu­tha­na­sie mis­schien een wat vrien­de­lij­ke­re op­tie om de le­vens­ver­wach­ting van de neo-paleo’s be­ter aan te la­ten slui­ten op hun ge­loof: laat ze af­rei­zen naar Afri­ka. Daar wordt de pa­leo-we­reld be­ter na­ge­bootst dan hier en het is nog dich­ter bij de ge­o­gra­fi­sche oor­sprong van HS ook! Daar kun­nen ze lek­ker in de weer op de meest pri­mi­tie­ve ma­nier denk­baar, los van al­le tech en be­scha­ving, ge­zel­lig ja­gen op het in­ci­den­te­le stuk­je vlees en zo af en toe eens een wor­tel uit de grond trek­ken. Daar­na kun­nen ze ge­heel na­tuur­lijk en pa­leo-ge­trouw ster­ven rond het 30e le­vens­jaar. Zou­den ze dat niet al­le­maal wil­len, die su­per-con­se­quen­te, an­ti-tech na­tuur-hip­pies?

Het is vol­gens mij een gat in de markt. Ik maak me sterk dat we een lijn kun­nen op­zet­ten, die de West-Eu­ro­pe­se pa­leo-adept voor een re­de­lij­ke prijs met een rub­ber­boot­je over de Mid­del­land­se Zee rich­ting de Sa­ha­ra kan lood­sen. Of be­ter: ze mo­gen de over­steek in een met de ei­gen hand uit­ge­hol­de boom­stam doen. Die ma­nier van rei­zen ligt veel be­ter in de lijn van de door­snee weg-met-de-mo­der­ne-sa­men­le­ving waas­koek. Van­af de noord­kust kun­nen ze ver­vol­gens naar het zui­den lo­pen, net als hun gro­te voor­beel­den heel lang ge­le­den pre­cies an­ders­om de­den. De vraag is al­leen of ze daar in Afri­ka wel op die suf­ferds zit­ten te wach­ten, maar dat is op te los­sen door spe­ci­a­le re­sorts of re­ser­va­ten aan te leg­gen, waar­aan de au­toch­to­ne Afri­kaan weer een paar cen­ten kan ver­die­nen. Zo wast de ene hand toch weer mooi de an­de­re.