I’m the Sca­riest Thing Around…

…and proud of it!

Het fas­cis­me heeft een aan­tal he­le ver­ve­len­de ken­mer­ken: het is an­ti-in­tel­lec­tu­eel, an­ti-tra­di­tie, au­to­ri­tair en het heeft een on­ge­zon­de hang naar macht, kracht, strijd, con­flict en oor­log. Vol­gens de fas­cis­ti­sche leer wordt een mens daar na­me­lijk be­ter van. Al­les wat hem niet doodt, maakt hem ster­ker, is daar­bij het idee.*

Een fas­cist kent geen eer­bied voor men­se­lijk le­ven, ook niet voor dat van hem­zelf, en de in­di­vi­du is vol­le­dig on­der­ge­schikt aan de staat en haar doe­len. De fas­cis­ti­sche staat is au­to­ri­tair en be­ang­sti­gend en zij kent geen ge­na­de voor men­sen die zij als zwak en min­der­waar­dig classificeert.

Ex-mi­nis­ter Ma­de­lei­ne Al­bright heeft er het boek “Fas­cism, a Warning” (2018) over ge­schre­ven, om te waar­schu­wen voor de af­kal­ving van de­mo­cra­ti­sche waar­den en ba­sis-so­li­da­ri­teit in Ame­ri­ka. Ze be­schrijft daar­in aan de hand van de ge­schie­de­nis de tac­tie­ken waar­van de fas­cist zich be­dient en legt een ver­band met het re­gime van Do­nald Trump. En in­der­daad, dat re­gime be­gint ken­mer­ken van een fas­cis­ti­sche, au­to­ri­tai­re staat te vertonen.

Een fas­cis­ti­sche staat is af­han­ke­lijk van de to­ta­le con­tro­le over al­le com­mu­ni­ca­tie. Zij be­paalt wat er in de me­dia ge­beurt, wel­ke in­for­ma­tie pu­bliek wordt, wan­neer er wordt ge­com­mu­ni­ceerd en welk doel dat dient. Daar­bij ge­bruikt de dic­ta­tor me­dia die hij vol­le­dig in ei­gen hand heeft. De in­for­ma­tie die daar­mee pu­bliek wordt, is hoofd­za­ke­lijk pro­pa­gan­da. Daar­bij wordt geen leu­gen ge­schuwd. We­ten­schap­pe­lij­ke fei­ten wor­den af­ge­daan als me­nin­gen, com­men­taar op het be­wind wordt stan­daard Fa­ke News ge­noemd en weg­ge­zet als “slechts een ver­sie” van de wer­ke­lijk­heid – die ver­vol­gens ge­ne­geerd kan wor­den. Ie­der­een die het waagt om weer­woord te ge­ven wordt ver­volgd of per­soon­lijk aan­ge­val­len met las­ter en leu­gens. Het uit­ein­de­lij­ke doel is om al­le ma­noeu­vreer­ruim­te en vrij­heid bij de bur­ger weg te ne­men, om zo de vol­le­di­ge con­tro­le te ver­krij­gen over de na­tie. De de­mo­cra­tie ver­dwijnt en wordt ver­van­gen door een ij­ze­ren greep op het volk. De dic­ta­tor laat daar­bij geen en­kel mid­del on­be­nut. Hij zal al­les en ie­der­een die hem in de weg staat ver­nie­ti­gen. Uit­ein­de­lijk be­schouwt hij de staat en haar on­der­da­nen als zijn pri­vé­be­zit en waant hij zich vrij om de­ze naar ei­gen goed­dun­ken te exploiteren.

De fas­cis­ti­sche, au­to­ri­tai­re per­soon­lijk­heid is een goed on­der­zocht fe­no­meen en het zit in de meer­der­heid van de door­snee mens. Stan­ley Mil­gram heeft dat met zijn ex­pe­ri­men­ten aan­ge­toond en op­ge­schre­ven in het boek “Obe­dien­ce to Au­tho­ri­ty” (1974). Uit zijn on­der­zoek is ge­ble­ken dat 60% van zijn test­po­pu­la­tie do­de­lij­ke elek­tri­sche schok­ken zou toe­die­nen aan me­de­men­sen die fou­ten ma­ken in een sim­pe­le op­dracht. Ge­sterkt door de au­to­ri­teit van de on­der­zoeks­lei­der ver­an­dert meer dan de helft van de res­pon­den­ten in beu­len en moor­de­naars. En het ver­ont­rus­ten­de van dit al­les is dat de­ze on­der­zoeks­re­sul­ta­ten in een re­cen­te her­ha­ling blij­ven staan als een huis.

Mil­grams on­der­zoek en Trump’s stijl van re­ge­ren la­ten goed zien dat fas­cis­me echt een on­der­deel van de per­soon­lijk­heid is, die ook in de re­la­ties tot men­sen om hem heen tot ui­ting komt. Ie­der­een kan te ma­ken krij­gen met een fas­cist in zijn per­soon­lij­ke le­ven, iets wat kan uit­mon­den in (men­ta­le) mis­han­de­ling en onderdrukking. 

Bij per­soon­lij­ke com­mu­ni­ca­tie, in een dia­loog tus­sen twee men­sen, spe­len al­tijd twee din­gen: de in­houd van de bood­schap en de ver­hou­ding van macht. De fas­cist zal pro­be­ren om die macht vol­le­dig te mo­no­po­li­se­ren, waar­bij de sterk­ste en meest ef­fec­tie­ve tech­niek die hij daar­voor ge­bruikt het ont­ne­men van de stem van de ge­spreks­part­ner is. Zo wordt de op­po­nent het zwij­gen op­ge­legd en wordt el­ke op­po­si­tie ge­smoord. De fas­cist be­paalt ge­heel een­zij­dig de voor­waar­den van com­mu­ni­ca­tie en maakt de an­der mond­dood. De­ze tac­tiek stelt hem in de ge­le­gen­heid om de com­mu­ni­ca­tie af te bre­ken zo­dra hij iets hoort wat hem niet zint. Hij stelt dan dat zijn gren­zen zijn over­schre­den, waar­na hij maat­re­ge­len neemt. In een au­to­ri­tair re­gime is dat een sanc­tie die voor­goed af­re­kent met de spre­ker. In een per­soon­lij­ke re­la­tie zijn dat: sys­te­ma­tisch dood­zwij­gen, el­ke vorm van ge­lijk­waar­di­ge com­mu­ni­ca­tie tor­pe­de­ren, ob­sta­kels op­wer­pen, de ge­spreks­part­ner klei­ne­ren en – in het ge­val van in­tie­me re­la­ties – het ont­hou­den van liefde.

Fas­cis­ten zijn zeer du­bi­eu­ze men­sen die zich­zelf ge­wel­dig en ie­der an­der mens min­der­waar­dig, dom, zwak en on­der­ge­schikt vin­den. Dit meld­den ze in een stroom van com­men­taar, waar ze zich door god zelf toe ge­rech­tigd vin­den. En ze re­ge­ren door mid­del van angst. (Daar­over heeft Bob Wood­ward het boek “Fear” (2018) ge­schre­ven.) Wat de dic­ta­tor na­streeft is ex­clu­sief het ei­gen be­lang, en daar­bij gaat hij over lij­ken. En er is nie­mand die hem daar­bij iets kan ma­ken. Een fas­cist is “The Sca­riest Thing Around” en daar is hij nog trots op ook. Hij is let­ter­lijk fier op het feit dat hij an­de­ren angst in­boe­zemt en do­mi­neert. Wee ech­ter elk te­gen­ge­luid, want dan neemt hij de rol in van het slacht­of­fer en is hij in­eens het on­der­werp van een heksenjacht. 

Voor mij, ie­mand die in het po­li­tiek spec­trum dia­me­traal te­gen­over het fas­cis­me en de au­to­ri­tai­re staat zit, is zo­iets ver­wer­pe­lijk, on­voor­stel­baar en bo­ven­al ab­so­luut de­pri­me­rend. In het ge­val Trump heb ik me­de­lij­den met zijn vrouw, die het juk van de fas­cist in haar man da­ge­lijks mag mee­ma­ken. Haar le­ven moet een ab­so­lu­te hel zijn.


Was mich nicht um­bringt, macht mich stä­r­ker.”; Frie­d­rich Nietzsche

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *